Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/18 proběhne:

  • v pátek 21. dubna 2017 (14:00 – 18:00)
  • v sobotu 22. dubna 2017 (9:00 – 12:00).

Den a hodinu si budou moci zákonní zástupci dítěte elektronicky rezervovat v termínu od 10. 4. do 19. 4. 2017. Rezervace bude spuštěna dne 10. dubna 2017 v 8:00 hod. Pokud budou všechny termíny obsazeny, kontaktujte nás na tel. čísle 543425210. Rezervaci lze také provést v kanceláři školy vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Pro školní rok 2017/2018 přijímá CMcZŠ 75 žáků (tři první třídy).

CMcZŠ není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí dítěte ke vzdělávání rozhodující.
O přijetí ke vzdělávání na CMcZŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě výsledků přijímacího řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií ve dnech zápisu (ve výše uvedených termínech).

Zápis probíhá ve dvou částech, a to formální a motivační. Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a předložení dalších potřebných dokumentů. Žádost o přijetí se odevzdává v den zápisu, k žádosti je třeba doložit již vyplněný dotazník (formulář žádosti a dotazníku lze také vyzvednout na vrátnici školy), případně vyjádření školského poradenského zařízení. K zápisu je třeba vzít rodný list dítěte a zjistit adresu spádové školy. Během formální části bude dítěti přiděleno registrační číslo (pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení).

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Doporučujeme vyřizovat odklad na škole, která je školou spádovou podle bydliště dítěte.

Motivační část zápisu probíhá formou individuálního pohovoru s dítětem, který vedou pedagogičtí pracovníci školy za příomnosti zákonného zástupce dítěte.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na CMcZŠ

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Dotazník k zápisu dítěte do 1.ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku