Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 proběhne:

  • v pátek 13. dubna 2018 (14:00 – 18:00)
  • v sobotu 14. dubna 2018 (9:00 – 12:00).


Pro školní rok 2018/2019 přijímá CMcZŠ 75 žáků (tři první třídy).

CMcZŠ není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí dítěte ke vzdělávání rozhodující.
O přijetí ke vzdělávání na CMcZŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě výsledků přijímacího řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií ve dnech zápisu (ve výše uvedených termínech).

Zápis probíhá ve dvou částech, a to formální a motivační. Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a předložení dalších potřebných dokumentů. Žádost o přijetí se odevzdává v den zápisu, k žádosti je třeba doložit již vyplněný dotazník (formulář žádosti a dotazníku lze také vyzvednout na vrátnici školy), případně vyjádření školského poradenského zařízení. K zápisu je třeba vzít rodný list dítěte a zjistit adresu spádové školy. Během formální části bude dítěti přiděleno registrační číslo (pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení).

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Doporučujeme vyřizovat odklad na škole, která je školou spádovou podle bydliště dítěte.

Motivační část zápisu probíhá formou individuálního pohovoru s dítětem, který vedou pedagogičtí pracovníci školy za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Všechny potřebné dokumenty (kritéria přijetí, žádost o přijetí, dotazník – příloha žádosti, žádost o odklad) budou zveřejněny 14. března 2018.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí – 13. dubna
Žádost o přijetí – 14. dubna
Dotazník – příloha žádosti
Žádost o odklad povinné školní docházky