Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/20 proběhl:

  • ve čtvrtek 11. dubna 2019 (14:00 – 18:00)
  • v pátek 12. dubna 2019 (14:00 – 18:00)
  • v sobotu 13. dubna 2019 (9:00 – 12:00).

Náhradní termín zápisu: 27. dubna  2019 v 9:00 hod.


Pro školní rok 2019/2020 přijímá CMcZŠ 75 žáků (tři první třídy).

CMcZŠ není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí dítěte ke vzdělávání rozhodující.
O přijetí ke vzdělávání na CMcZŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě výsledků přijímacího řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií ve dnech zápisu (ve výše uvedených termínech). Pro přijetí dítěte je rozhodující také splnění podmínky uvedené v § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy),
  • a na webových stránkách školy: www.cmczs.cz 
  • Zákonný zástupce dítěte má dle správního řádu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí možnost nahlížet do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům. Nahlédnutí do spisu bude umožněno ve čtvrtek 2. května 2019 a v pondělí 6. května 2019 v době od 13:00 do 17:00 u ředitelky školy. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad JMK.
  • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 7. května 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce si může stejnopis rozhodnutí vyzvednout v kanceláři školy nebo požádat o jeho zaslání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
  • V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která jim byla přidělena při zápisu.

 

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí
Dotazník – příloha žádosti
Žádost o odklad