Základní informace – 1. stupeň

CMcZŠ je školou otevřenou všem žákům bez ohledu na konfesi, regionální a sociální původ. CMcZŠ je školou, která respektuje svobodu vyznání, ale současně hlásá evangelijní zvěst a výchovu zakládá na křesťanských hodnotách. Nepovinná křesťanská výchova je součástí učebního plánu školy.

Výuka probíhá v kmenových učebnách, mimo ně využívají učitelé učebnu s interaktivní tabulí, jazykové učebny, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, třídu v přírodě, gymnastický sál, tělocvičnu, školní hřiště, případně hudebnu.

Zvláštní péče je věnována žákům se speciálními poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).
O integrované žáky pečuje školní poradenské pracoviště.

V druhém a třetím ročníku žáci navštěvují kurz plavání, ve čtvrtém ročníku bruslení. Na škole funguje propracovaný systém dopravní výchovy.

Během roku žáci navštěvují:

 • Divadlo „Radost“
 • Dům ekologické výchovy (1.-5. ročník) – výukové programy
 • Knihovnu Jiřího Mahena (1.-5. ročník)
 • Dopravní hřiště (3. a 4. ročník)

Pravidelné akce školy:

 • Mikulášská besídka
 • Slavnost sv. Cyrila
 • Týden Země
 • Noc s Andersenem
 • Já básnička – soutěž
 • Skřivánek – soutěž
 • Besedy s policisty
 • Beseda s lékařkou
 • Den krizových situací- 1x ročně
 • Den otevřených dveří
 • Sportovní den
 • Den dětí
 • Soutěž ve šplhu
 • Lehkoatletický trojboj
 • Programy pro školky

Nepravidelné akce školy:

 • Návštěvy galerií a muzeí
 • Účast na sportovních (atletika, fotbal, florbal,šplh,..), výtvarných a jazykových soutěžích
 • Zapojení se do projektů – Multikulturní výchova, Celé Česko čte dětem

V sále školy se konají divadelní představení, koncerty, besedy a přednášky.