Žákovský parlament je prostorem k většímu zapojení žáků do života školy, umožňuje jim podílet se na chodu školy, učit se spolupracovat napříč ročníky a efektivně komunikovat s vedením školy.

Základní informace:

 • žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku
 • volen je 1 až 2 zástupci z každé třídy od 5. do 9. ročníku
 • žákovský parlament se schází každé první úterý v měsíci nebo dle potřeby
 • koordinací práce žákovského parlamentu je pověřena školní psycholožka
 • z každé schůzky žákovského parlamentu je proveden zápis

Cíle žákovského parlamentu:

 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • podpořit žáky v efektivní komunikaci s vedením školy a učiteli
 • vést žáky k aktivnímu přístupu a zájmu o dění ve škole
 • učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
 • utvářet pozitivní klima školy
 • pěstovat dobré vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt i napříč ročníky
 • upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání

Práva a povinnosti členů žákovského parlamentu:

 • zvolení zástupci prezentují názory celé třídy a třídu informují o závěrech jednání žákovského parlamentu
 • pravidelně se účastní jednání parlamentu, v případě, že se zúčastnit nemohou, informují předsedu parlamentu nebo školní psycholožku
 • pomáhají organizovat školní akce
 • předkládají vlastní návrhy a nápady na zlepšení života ve škole
 • předkládají vedení školy své připomínky a nápady, nově mohou oslovit i školskou radu
 • podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky

Žákovský parlament se v uplynulých letech podílel na organizaci Společenského večera pro žáky 7. – 9. tříd, doplňkových aktivit pro děti při zápisu do prvních tříd, dnu otevřených dveří a jiných školních akcí.