2023/2024

Víkendovky
V měsíci dubnu se konaly dvě víkendovky. Jedna v Břežanech se starozákonní královnou Ester a druhá v Bedřichově u Lysic s otcem Vojtěchem Librou. Nabídky využili děvčata i kluci z 1. i 2. stupně.

Mše svaté pro deváťáky
Dne 5. dubna sloužil náš spirituál Vojtěch pro každou devátou třídu zvlášť mši svatou v naší kapli.
Žáci se tak duchovně připravovali na přijímací zkoušky, které se kvapem blíží.

Věda a víra
Dne 4. dubna v hodině NV v osmých třídách promluvil otec Vojtěch na téma: Věda a víra.
Žáci se tak měli možnost ptát na otázky související s tímto tématem.

Poselství Velikonoc
Při mši svaté, ve středu před Zeleným čtvrtkem, nám děvčata zahrála milou scénku o lásce, která se vydává za druhé.

Dívčí olympiáda
V sobotu 23. března se v Újezdě u Brna konala dívčí olympiáda, kterou pořádalo šlapanické děkanství  Děvčata prožila pestrý program a naše skupinka (25 děvčat ze školy) si přivezla krásné 2. místo.

Křížová cesta
V pondělí 4. března jsme se ve škole pomodlili křížovou cestu. Na každém ze čtrnácti zastavení nám děvčata z mariánské družinky zahrála malou scénku. Modlitbu vedl otec Vojtěch. Obrazy namalovali žáci z 2. stupně.

Duchovní obnova pro žáky
“Mějte oči upřeny na Ježíše”, toto téma prožila skupinka páťáků, šesťáků a sedmáků na postní obnově v Břežanech se školním klubem Kotva. Věnovali se jim otec Jaroslav, sestra Alžběta a obětaví animátoři.

Slavnost školy
V pátek 16. února jsme se sešli v kostele sv. Augustina, abychom při mši svaté poděkovali za svatého Cyrila a Metoděje a vyprosili si Boží požehnání. Mši svatou sloužil náš kaplan Vojtěch Libra.

Tři králové
Naší školou prošli i letos začátkem nového roku 2024 tři mudrci z východu. Doprovázel je otec Vojta, který všem požehnal. Vůně kadidla se dostala do všech koutů školy. K+M+B 2024

Poslední roráty
Před vánočními prázdninami se konala rorátní mše svatá za svitu lampiček a za zpěvu prastarých rorátních písní. Setkali jsme se v kapli Panny Marie na střední škole.

Adventní divadélko při mši svaté
Děti z Mariánské družinky nám při mši svaté, na svátek sv. Lucie, zahrály divadélko o příchodu Mesiáše na naši Zem.

Adorace
Modlitba před Nejsvětější Svátostí oltářní je každý čtvrtek o velké (svačinové) přestávce v kapli.

Nebeská návštěva
V úterý 5. 12. zavítal do školy sv. Mikuláš v doprovodu andělů.

Divadélko místo kázání
Ve středu 15. 11. při školní mši svaté nám děvčata z Mariánské družinky představila své vystoupení o barvách, které se hádaly a nakonec pochopily, jak je každá důležitá.

Víkendovka v Bedřichově
Na faře v Bedřichově se v jednom listopadovém víkendu sjeli žáci se sestrou Editou a otcem Vojtěchem, aby zde prožili společný čas s modlitbou, hrami a písničkami. Akce měla název Cesta kolem světa a zaznělo i poutavé vyprávění z cesty otce Vojtěch do Austrálie.

Návštěva jáhna Lukáše
Ve druhém listopadovém týdnu nás navštívil jáhen Lukáš, který s námi slavil školní mši svatou a pak vyučoval některé třídy od 1. do 9. ročníku.

Pouť šesťáků do Bílovic nad Svitavou
V pátek 20. 10. 2023 jsme se vypravili na společnou pouť obou šestých tříd do kostela sv. Cyrila a Metoděje. Jeli jsme vlakem do Bílovic nad Svitavou, kde jsme společně s místním panem farářem Pavlem Lazárkem a naším spirituálem Vojtěchem Librou slavili mši svatou. Šesťáci měli připravené písničky, přímluvy, četli čtení a ministrovali. Po mši svaté nás čekalo agapé a luštění nápisů v hlaholici na dveřích kostela.
Jako správní poutníci jsme putovali kolem řeky do Obřan a při tom jsme plnili úkoly z průkazu poutníka tzv. credencialu a také si zahráli na hřišti. Počasí nám přálo a všichni jsme v pořádku dorazili do školy na oběd.
Blanka Březinová

Setkání prvokomunikantů na Petrově
Ve čtvrtek 5. 10. 2023 na Petrově se na pozvání brněnského biskupa Pavla Konzbula setkaly děti, které letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání. Pozvání přijalo asi 800 dětí z brněnské diecéze. Z naší školy jsme doprovodili 20 dětí. Na programu byla mše svatá a zajímavá stanoviště v areálu Petrova. Setkání bylo ukončeno adorací a písničkami. Na fotografii můžete vidět naši skupinku u krále Davida.

Žehnání aktovek
Při středeční mši svaté 6. 9. otec Vojtěch požehnal aktovky, baťohy a školní pomůcky. Vyprošovali jsme nejen prvňáčkům, ale i všem žákům a učitelům, Boží pomoc a potřebné dary pro výuku.

Začínáme s pomocí Boží!
Nový školní rok jsme odstartovali 4. 9. 2023 v 8 hod. s novým školním kaplanem Vojtěchem Librou mší svatou v kostele sv. Augustina.

2022/2023

Závěrečná mše svatáŠkolní rok jsme zakončili v pátek 30. 6. mší svatou v kostele sv. Augustina. Celebroval ji otec Tomáš Koumal z Petrova. Třída 9. B připravila prosby a obětní průvod, sbor složený z muzikantů napříč školou dodal obřadu krásy a důstojnosti. Děkovali jsme Bohu za zvládnutý školní rok, rozloučili jsme se s několika učiteli a vyprovodili jsme žáky, kteří odchází na další školy.

Pouť do BílovicV pátek 23. 6. 2023 vyrazili žáci všech 4. tříd CMcZŠ na pouť do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Mši sv. pro nás celebroval velmi milý a ochotný místní pan farář Pavel Lazárek. Žáci se mše sv. aktivně účastnili – ministrovali, nesli dary, četli čtení, přímluvy a zpívali písně, které si připravili. Po mši sv. luštili nápisy na dveřích, které jsou napsané v hlaholici. Na zpáteční cestě podél řeky Svitavy jsme si zahráli společné hry. Počasí nám přálo, všichni jsme se vrátili v pořádku do školy na oběd a už se těšíme na další pouť.

Naše 4.C v ProglaseProglas v úterý 20. června navštívilo 21 žáků z Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně spolu se svou třídní učitelkou Bohuslavou Rousovou ze 4. C. Děti si vyzkoušely profesi zprávaře a zvukaře. Také si povídaly o pravdivosti zpráv, jejich ověřování a modlily se v živém vysílání. Byly moc šikovné.

Mariánky na VranověMariánská družinka prožila víkend na poutním místě Vranov u Brna. S menšími dětmi sestře Editě pomáhali i bývalí členové družinky. Na setkání pravidelně přijíždí i děti z farnosti Lesná pod vedením sester vincentek.

První svaté přijímáníV kostele sv. Augustina, v neděli 4. 6. o Slavnosti Nejsvětější Trojice, přistoupilo 35 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Pouť na VranovV úterý 24. 5. se vydala skupina žáků z 2. stupně na pouť k Matce Boží na Vranov. Cesta vedla z České u Brna Radostnou cestou s kapličkami. Na Vranově prožili mši svatou a setkání s místním řeholníkem Milanem. Zpátky šli Babím lomem. Kromě sester cyrilometodějek žáky doprovázel otec Josef Novotný.

Beseda s misionářkou z AfrikyVe dnech 18. a 19.5. 2023 navštívila v rámci výuky náboženství 9.B, 8.A a 6.B misionářka Marie Ludmila Šindelková.Vyprávěla žákům o misiích v Africe, kde se již 11 let stará o sirotky. Je spoluzakladatelkou sirotčince v Tanzánii. Žáky upoutala svým vyprávěním a videi o životě v sirotčinci i o škole.

Vyprávění Simony BuchtovéDne 25. 4. 2023 navštívila v hodinách náboženství 8.A a 9.B mladá žena Simona Buchtová, která pracuje jako vizážistka. Vyprávěla žákům o své konverzi ke křesťanství. Povídání bylo plné naděje a povzbuzení.

Beseda se salesiánskou dobrovolnicí
Dne 1. 3. 2023 navštívila v rámci výuky náboženství 9.B a 8.A bývalá žákyně naší školy Veronika Kobzová.
Poutavě vyprávěla žákům o misiích v Bulharsku. Absolvovala roční kurz pro dobrovolníky Cagliero, který organizují salesiáni.
Pro žáky bylo vyprávění zajímavé i pro přítomnost jejího osmiměsíčního synka Dominička.

Křížová cesta ve školeV pondělí po Květné neděli se ve škole uskutečnila modlitba křížové cesty. Jednotlivá zastavení, znázorňující Pána Ježíše cestou na Golgotu, byla namalovaná našimi žáky.  Děvčata z Mariánské družinky nám u každého zastavení zahrály krátkou scénku. Otec Jaroslav křížovou cestu zahájil a na závěr požehnal.

Postní cestaVe školní kapli děti potkají figurku Pána Ježíše na křížové cestě, která je plná kamínků. Díky dobrým skutkům v postní době mohou kamínky postupně z cesty odstraňovat a tak Ježíši uvolnit cestu.

Divadélko při školní mši svatéMariánská družinka nám zahrála divadelní scénku o stvoření světa, člověka a příchodu Božího Syna, který nás zachránil.

Slavnost školyLetos jsme oslavili slavnost sv. Cyrila v pátek 17. února. Při mši svaté jsme poděkovali za Boží dobrodiní a příklad svatých bratří Cyrila a Metoděje. Otec Jaroslav nás vyzval, abychom se nebáli dělat velké věci, jako svatí bratři ze Soluně.

Tříkrálové žehnáníV den Slavnosti Zjevení Páně – Tří králů, 6. ledna 2023, nám otec Jarda požehnal školu za doprovodu mudrců. Bůh ať žehná naší škole i našim domovům!K+M+B+ 2023

RorátyV době adventní jsme  zváni do kostela sv. Augustina na rorátní mši svatou v 6:30 hod. (od pondělí do soboty, kromě středy, kdy máme školní mši sv. v 8 hod.). Tato mše svatá začíná ve tmě za svitu lampiček, které přináší ministranti a děti ve vstupním  průvodu.Rorátní mši svatou, s typickými českými rorátními zpěvy a za svitu lampiček, jsme také slavili ve školní kapli Panny Marie na vedlejší střední škole ve čtvrtek 15. prosince.

Žehnání adventních věnců
V pondělí 28. 11. 2022 nám otec Josef Němec požehnal adventní věnce.

Setkání prvokomunikantůVe čtvrtek 6. října se v Brně na Petrově konalo setkání dětí, které letos byly ve svých farnostech u prvního svatého přijímání, se svým biskupem Pavlem Konzbulem.Setkání začalo mší svatou v katedrále, která byla úplně plná dětí. Po mši svaté se představili svatí, kteří provázeli děti v následujícím programu, který byl plný her a soutěží. Jedno ze stanovišť bylo i osobní setkání s panem biskupem. Celý program skončil opět v katedrále adorací a pěknými písničkami.

Žehnání aktovekPři školní mši svaté, ve středu 7. září, požehnal Jan Pacner, farář od sv. Jakuba, naše aktovky a školní potřeby.Nedělní katechezeV prvním školním týdnu už začaly nedělní maňáskové katecheze pro nejmladší školáky. Katecheze formou krátkého divadélka vede sestra Edita přímo ve třídách.

Začínáme s prosbou o Boží požehnáníVe čtvrtek 1. září a v pátek 2. září jsme zahájili nový školní rok mší svatou v kostele sv. Augustina. Celebrovali otec Petr Vrbacký (nový pan farář farnosti sv. Augustina) a otec Pavel Šenkyřík (biskupský vikář na Petrově).

2021/2022

První svaté přijímáníV neděli 29. května 2022 v kostele sv. Augustina přijalo třicet dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii.

Mariánská družina zahrála divadlo při školní mši svatéKrátká divadelní scénka pěkně vyjádřila Boží plán s každým člověkem a velkou milosrdnou lásku k hříšníkům.

 

Oslavy 30. výročí založení CMcZŠV pátek 6. května jsme začali slavit v kostele mší svatou, kterou vedl biskup Pavel Konzbul. V poledne nám pan biskup na hřišti  požehnal novou sochu svatého Josefa se spícím Ježíškem na ramenou. Slavnost zakončil koncert Hradišťanu, při kterém se vytvořila krásná atmosféra naplněná cyrilometodějským duchem.

Fotogalerie

Modlitba za školuV pátek 6. května oslaví naše škola své třicáté narozeniny. Od pondělí 25.4. se setkáváme denně v kapli o velké přestávce k modlitbě.Dobrý Bože,děkujeme Ti za naši školu,za to, že nás provázíš od jejíhovzniku každým dnem.Na přímluvu Svaté rodiny Tě prosímeza děti, učitele, zaměstnance, jejich rodiny
a za všechny, kdo do naší školy přicházejí.Pane, zůstávej s námi a žehnej nám!Amen.Svatý Cyrile a Metoději,orodujte za nás!

Křížová cesta ve školeV pondělí Svatého týdne nám kluci a děvčata z Mariánské družinky připravili křížovou cestu. Každé zastavení bylo dramaticky představeno krátkou scénkou.

Popeleční středa a modlitba za UkrajinuPopeleční středou je zahájena doba postní. Letos vyšla na 2. března a mše svatá, při níž se udílel popelec, byla dlouhá. Přišli nejen žáci našich škol, ale i rodiče a lidé z farnosti. Mše svatá byla obětována za mír na Ukrajině a zastavení války.

Celoškolní slavnost sv. CyrilaSvatého Cyrila a Metoděje jsme letos oslavili v pátek 25.2. 2022. Mše svaté (byly zvlášť pro I. a II. stupeň) celebroval otec Josef Novotný. Aktivně se zapojila třída 9.A a žáci, kteří zpívali a hráli ve sboru. Po mši svaté následoval program ve škole nebo venku.

Mariánská družinka zahrála divadloPři školní mši svaté ve středu 9. února nám děti z Mariánské družinky zahrály krátké divadýlko o zvířátkách, která přemýšlela o vztazích.

Požehnání od Tří králůVe středu 5. ledna 2022 před Slavností Zjevení Páně (Tří králů) nás navštívili tři mudrci z východu (chlapci z 9.B) v doprovodu otce Jardy.Vykropili chodby, třídy a další místnosti svěcenou vodou a označili je písmeny, která vyjadřují prosbu o požehnání všem, kdo zde přebývají.K+M+B+ 2022

Rorátní mše svatá
Ve čtvrtek 16.12. ráno byla ve školní kapli na střední škole rorátní mše svatá za svitu lampiček. Připomněli jsme si tak brzký příchod  narozenin Pána Ježíše a světla, které se zase začne vracet.

Divadelní scénka v kosteleVe středu 15.12. jsme při školní mši svaté zhlédli malou divadelní scénku o tom, jak Josef s Marií hledali nocleh. Scénku nacvičily děti z Mariánské družinky.Svatý MikulášV pondělí 6. prosince zavítal do naší školy sv. Mikuláš s andělem. Navštívil všechny třídy 1. stupně a také starším žákům poslal něco dobrého.

Misijní jarmarkVe čtvrtek 2. prosince se u vestibulu školy opět objevily stoly plné pěkných dárků. Děkujeme všem, kteří dárky pro jarmark přinesli i těm, kteří si něco odnesli a tak podpořili chudé děti v projektu Mary´s meals.RorátyV Adventu jsme zváni na mše svaté ještě před svítáním neboli roráty. Začínají v 6:30 hod. v kostele sv. Augustina. Děti mohou přijít před začátkem mše svaté do sakristie pro lampičku, kterou přinesou v průvodu k oltáři. Mše svaté  začínají v úplné tmě. Prosíme rodiče, aby děti doprovodili do kostela a potom i do školy. Děkujeme!

Pravidelná modlitba v kapliKrátká adorace ve školní kapli bývá pravidelně v pondělí (1. – 3. třídy) a ve čtvrtek ( 4. – 9. třídy) pro děti, které se chtějí pomodlit. O svačinové přestávce v 9:40 hod.

Kaple opět v provozu!
Po opravě elektřiny se školní kaple Svaté Rodiny opět otevřela. První mše svatá v tomto školním roce bude v kapli ve čtvrtek 14. října 2021 v 7:15 hodin. Mše svatá zde bude jednou za čtrnáct dnů, střídá se tak se mší svatou v kapli Panny Marie na střední škole.

Misijní jarmark
Poslední týden v září se u vrátnice konal první misijní jarmark letošního školního roku. Výtěžek jarmarku posíláme pro Mary´s meals.
Více: marysmeals.cz.
Děkujeme za spolupráci na tomto díle, i všem, kdo do jarmarku jakkoliv přispěli!

Maňáskové katecheze
V pondělí ráno mají děti z prvních a druhých tříd krátkou katechezi na nedělní evangelium. Katecheze vede sestra Edita a používá maňáskové divadýlko.

Žehnání aktovek
Při mši svaté ve středu 8. září, kdy jsme slavili narozeniny Panny Marie, nám otec Josef Novotný požehnal aktovky.

Zahájení školního roku
Nový školní rok jsme zahájili mší svatou v kostele sv. Augustina: 1. září pro první stupeň a 2. září pro druhý stupeň. O hudební doprovod se postarala třída 9.B.

2020/2021

První svaté přijímání dětí
V neděli 30. 5. v kostele svatého Augustina přijalo devět dětí poprvé Tělo Kristovo. Další děti, které se letos na svaté přijímání připravovaly, půjdou ve svých farnostech.

Naši letošní přímluvci
Tento rok vložil papež František po ochranu svatému Josefovi. V naší zemi máme navíc letos velkou přímluvkyni sv. Ludmilu, od jejíž smrti uplyne 1 100let (+15. 9. 921). Navíc je tento rok Rokem rodin. V naší školní kapli Svaté rodiny jsme prožili, i v této době, mši svatou v dubnu a je stále otevřená pro naše modlitby.
Svatý Josefe a svatá Ludmilo, přimlouvejte se, prosíme, za naše rodiny!

Postní doba se Školním klubem Kotva
V postní době nabízíme možnost připojit se k těmto aktivitám, na které srdečně zveme všechny žáky i rodiče a učitele.

Co nás tedy čeká v postní době?
1.) Každý týden Postní výzva: vždy na začátku týdne skrze videjko na youtube
kanálu Školní klub Kotva. Už je tam výzva na tento 1. postní týden. https://
www.youtube.com/results?search_query=%C5%A1koln%C3%AD+klub+kotva
(https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%A1koln%C3%AD+klub+kotva)

2.) Každý pátek (kromě jarních prázdnin) v 15:00 Křížová cesta

Dále pro děcka vysíláme:
a) Každé úterý od 14:00 do 14:15 Příběhy s o. Jardou potřetí
b) Každou středu od 14:00 do 14:45 online klubík s názvem RELAX s Renčou

Těšíme se, že se k nám připojíte, odkazy na meety jste dostali přes Edookit.
s. Alžběta, o. Jarda, Pepa, Renča a animátoři

Nedělní katecheze pro prvňáky a druháky
S příchodem  dětí z prvních a druhých tříd  jsme opět rozjeli nedělní katecheze. Nedělní evangelium je dětem představeno malým divadýlkem a barevnou nálepkou, kterou si děti nalepují do sešitku.
Katecheze probíhají vždy v pondělí na začátku první vyučovací hodiny.

Tříkrálové žehnání
Ani letos jsme nevynechali modlitbu za školu s prosbou o požehnání, jak je ve zvyku na Slavnost Zjevení Páně  – Tří králů. I když se modlitba a označení křídou K+M+B+ 2021 uskutečnila komorním způsobem, věříme, že to neubere na milostech, které nám Pán stále štědře dává.

Přejeme všem krásné a požehnané Vánoce!
https://drive.google.com/file/d/1oZzRaBvnb-glhagZ3yLDcmRqK5F2M7On/view

Poselství
Zde je poselství školního klubu Kotva k Radostné neděli
https://bigycz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vit_nemecek_student_bigy_cz/EUtIm7ylidhEuEHw45NmkgYBYh7KEZXGeam5jW5D4g1etg?e=O5X40g

Svatý Mikuláš s andělem
k nám zavítali i v těchto náročných časech. Děkujeme!

Adventní cesta
U vrátnice si můžete vzít adventní výzvu a nalepit stopu na cestu do Betléma. Vyprošujeme požehnanou dobu adventní!!

Povzbuzení na začátek adventu od klubu Kotva
https://bigycz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vit_nemecek_student_bigy_cz/Ecw8iaMkOfJEuGAv7lwcTRQB2YgV4KkaUgy3aSvfZzTDag?e=naZqG2

Pozvání k modlitbě v časech, kdy nemůžeme do školy
V pátek ve 13 hod. zve sestra Alžběta starší žáky ke společné modlitbě. Více máte napsané v kalendáři.
Modlitba je přenášena z naší školní kaple. Připojme se! O dramatizaci zaměřenou na evangelium následující neděle se již dvakrát postarala sestra Edita.

Katecheze pro školáky
Rádio Proglas vysílá Katecheze pro školáky každý všední den  po 11 hodině. Pondělí pro prvňáky, úterý pro druháky, středa pro třeťáky, čtvrtek pro čtvrťáky a pátek pro páťáky. Dají se pustit i ze záznamu (audioarchiv).
Na setkání s dětmi přes rádio se těší sestry Edita a Mlada

Školní mše svatá
ve středu v 8 hodin je do odvolání zrušena.
Mše svatá ve školní kapli Svaté Rodiny ve čtvrtek v 7:15 hodin je zatím beze změny (1x za 14 dní)..

Patronka církevních škol
Letos vyšel svátek sv. Ludmily na středu, kdy ráno slavíme v kostele školní mši svatou. Tato světice, babička sv. Václava, se stala patronkou církevních škol a všech rodičů, prarodičů a vychovatelů. Mši svatou sloužil 16. září otec Libor Všetula, salezián z Brna – Žabovřesk.

První svaté přijímání u sv. Augustina a příprava  v novém školním roce
V neděli 20. září přistoupilo asi 20 dětí k prvnímu svatému přijímání.  Hodně z nich chodí na naší školu.
Nová příprava na první svaté přijímání bude u sv. Augustina zahájena v říjnu, kdy přihlášené děti obdrží kartičku, na kterou se jim bude pan farář podepisovat. Vlastní příprava bude probíhat po Novém roce,  vždy v  neděli po deváté mši svaté.  Děti se připravují ve svých farnostech. Informujte se v kostele, kam v neděli chodíte. Doporučuje se třetí třída a výš. Ve škole na svátosti nepřipravujeme.

Žehnání aktovek a školní mše svaté během roku
Ve středu 9. září 2020 nám při školní mši svaté otec Jaroslav požehnal aktovky a školní pomůcky.
Školní mše svaté budou pravidelně ve středu v 8 hodin v kostele sv. Augustina. Od 7:30 hodin je možnost svátosti smíření.
Ve čtvrtek bývá mše svatá ve školní kapli v 7:15 hodin. Jeden týden na naší CMcZŠ (kaple Sv. Rodiny je vedle vrátnice), další týden je na vedlejší střední CM škole (kaple Panny Marie Matky jednoty křesťanů ve druhém poschodí).

Školní rok jsme zahájili!!!
V pondělí 1. září a v úterý 2. září 2020 jsme slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Augustina zahájili nový školní rok 2020/21. Tentokrát jsme se rozdělili na 1. a 2. stupeň, aby nás nebylo tolik pohromadě. Zvládli jsme to i v rouškách a jsme rádi, že je zatím nemusíme nosit ve škole. S novým školním rokem se opět otevřela školní kaple Sv. Rodiny, která je hned u vrátnice.

Letos budou na naší CMCZŠ přítomni dva kněží. Otec Jaroslav Němec, salesián a Josef Novotný, farář z farnosti sv. Augustina, který bude i vyučovat NV v pátých třídách a deváté třídě.
O další hodiny NV se podělí s. Mlada Kyseláková (1. – 3. třídy), Blanka Březinová (4., 6. – 9. třídy) a Gabriela Mlčáková (6. – 8. třídy).

2019/2020

Školní mše svaté,
které pravidelně bývaly ve středu v kostele a ve čtvrtek ve školní kapli jsou z důvodu mimořádných opatření do konce školního roku zrušeny.

Katecheze pro školáky
Rádio Proglas vysílá katecheze pro školáky a to ve všední dny od 10 hodin. Pondělí pro 1. třídy, úterý pro druhé a ve středu pro třetí třídy a děti, které se připravují na první svaté přijímání. Ve čtvrtek je nedělní katecheze pro menší děti a následuje katecheze pro čtvrťáky, v pátek pro páťáky. Připravily a na děti se těší s. Mlada (pondělí až středa) a s. Edita (čtvrtek a pátek). V nedělní katechezi (čtvrtek) děti uslyší i sestru Alžbětu.
Katecheze jsme natočily až do konce doby velikonoční (do konce května). A přejeme vám požehnané dny a radost ze vzkříšeného Pána!!

Postní svátost smíření
Otec Jaroslav Němec zpovídá v postní době každé úterý v kapli 11:35 – 11:55, 12:40 – 13:10 hod.

Slavnost sv. Cyrila
Letos  vyšla naše školní slavnost přesně na 14. února, tedy na den, kdy sv. Cyril roku 869 zemřel v Římě. Začali jsme mší svatou v kostele sv. Augustina, zpíval školní sboreček, ve kterém jsme mohli zahlédnout nejen šikovné zpěváky a zpěvačky, ale i hráče na různé hudební nástroje. Třída 9.B měla na starost animaci mše svaté. Po mši svaté jsme se neučili, čekal nás připravený program ve škole nebo mimo školu. Radost umocňovaly jarní prázdniny, které na slavnost navazují.

   

Setkání 9.A s farářem Církve československé husitské
Dne 14.1. v rámci nadcházejícího týdne modliteb za sjednocení křesťanů naši školu navštívil farář Církve československé husitské Petr Šandera. Ochotně nám povyprávěl o své církvi a ukázal fotky z jejich dějin i současného aktivního života. Žáci 9.A měli možnost v hodině náboženské a etické výchovy získat informace o této církvi, například že letos slaví 100. výročí založení. Na závěr jsme se společně pomodlili.
Bohu díky za taková setkání.

Tříkrálové žehnání
V pondělí 6. ledna, v den slavnosti Zjevení Páně, nás navštívili Tři králové za doprovodu o. Josefa. Požehnali školu, označili třídy svěcenou křídou a vykropili svěcenou vodou. A to za libé vůně kadidla. Ať nám Bůh žehná v novém roce!

Soutěž „Bible a my“
Základní kolo letošní biblické soutěže probíhalo v měsíci září a říjnu. Z naší školy jsme z každé kategorie vyslali ty nejlepší do okresního kola, které se konalo ve středu 27. 11. 2019 na BiGy.
Do ústředního kola postupuje v 1. kategorii Ján Bialobok (1. místo) a  Klára Brázdová (2. místo) ve 3. kategorii Veronika Bialoboková (1. místo).
Ústřední kolo se bude konat v pátek 20. 3. 2020 v Olomouci na Teologické fakultě.

   

Povídání bývalého deváťáka o své těžké nemoci
Dne 12.11. navštívil bývalý žák naší školy – Jakub Hurt obě třídy devátých ročníků v rámci výuky NV a EV. Povyprávěl nám o tom, jak prožíval svou těžkou nemoc a co pro něj v těchto chvílích znamenala víra. Povzbuzoval k vděčnosti za maličkosti a uvědomoval si, jak důležité bylo v nejtěžších chvílích, že se za něj modlí nejen rodina, ale i mnoho přátel.

Oslava svobody
V den svátku sv. Anežky České jsme při školní mši svaté děkovali za svobodu v naší zemi. Celý den pak ve škole probíhal program, kdy se žáci více seznámili se sv. Anežkou (1. stupeň) a sametovou revolucí (2. stupeň).
Divadlo o sv. Anežce České
K příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České nacvičili sedmáci malé divadlo o této světici. Postupně je hrají nižším i vyšším ročníkům na škole a sklízí obdiv a zasloužený potlesk.
Kaple svaté Rodiny
Ve středu 30.10.2019 požehnal novou kapli sv. Rodiny biskup Vojtěch Cikrle. Kapli najdete v přízemí naší školy, hned vedle vrátnice. Mše svaté zde budou pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek v 7:15 hodin. Nejbližší termín je 7.11.  (čtvrteční mše svaté se budou střídat: jeden týden v kapli na ZŠ, druhý na střední škole, vždy v 7:15 hod.).
Modlitba růžence
V pátek 18. 10. v 9 hodin v sále školy se sešli zájemci, kteří se chtěli pomodlit růženec. Jak řekl otec Josef na začátku: modlitba byla namířena na pomoc misiím a za všechny, kdo potřebují pomoc. Tedy i za naše rodiny. Před každým desátkem radostného růžence nám žáci z misijního klubka připravili živý obraz. Na konci jsme dostali od kněze požehnání.

Setkání prvokomunikantů na Petrově
Ve čtvrtek 26. září po deváté hodině se od CMcZŠ  vydala skupinka dětí pěšky na Petrov. Přijali jsme pozvání otce biskupa Vojtěcha na setkání dětí, které letos poprvé přijaly Pána Ježíše v eucharistii. Děti čekal pestrý program: mše svatá, divadlo, různá stanoviště s úkoly i zábavou…..

Setkání se zúčastnilo 5OO dětí z diecéze a se svými průvodci zaplnily celou katedrálu!

Žehnání aktovek
Při první středeční školní mši svaté 11.9. požehnal otec Jaroslav aktovky prvňáčkům a všem přítomným studentům.

Zahájení školního roku 2019/2020
Mše svatá na zahájení školního roku byla v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v kostele sv. Augustina.
Mši svatou sloužil otec Jaroslav Němec, školní kaplan.

2018/2019

Májové pobožnosti
V měsíci květnu jsme byli zváni do školní kaple na „májovou“. Zazněly písničky s kytarou, zpívané litanie a povzbuzení otce Jaroslava.

Křížová cesta ve škole a pašije pro děti
Ve středu 3.4. ve 14 hodin jsme se mohli zúčastnit křížové cesty, kterou dramaticky znázornili starší žáci.  Pašije o utrpení Pána Ježíše zahráli dětem na Květnou neděli na faře a mladším žákům ve Svatém týdnu ve škole.

Ústřední kolo soutěže Bible a my
Dne 22.3. postoupili čtyři žáci naší školy do ústředního kola soutěže Bible a my. Na Biskupském gymnaziu v Brně.  Ač se nedostali do první šestice, získali vysoký počet bodů a můžeme být na ně opravdu hrdi.
Za 1. kategorii bojoval Ján Bialobok  ze 4.B a Vojtěch Langášek z 5.B.
Ve 2. kategorii  nás zastupovala Eliška Vail ze 7.A a ve 3. kategorii Veronika Bialoboková z 8.B.
Jsme rádi, že mají  žáci naší školy nejen zájem o studium Bible, ale snaží se i podle ní žít.
Blanka Březinová

  

Tříkrálové žehnání
V úterý 8. ledna 2019 prošli naší školou tří králové v doprovodu školního spirituála Jaroslava Němce. Vůně kadidla se roznesla  a požehnaná voda zkropila všechny třídy a prostory. Ať Bůh žehná všem, kdo se tu nachází!

Předvánoční týden
V tomto týdnu měli žáci možnost jít ke zpovědi v malé herně.

Zpívání na schodech spočívá v setkání tříd 1. stupně a zájemců z 2. stupně u piána, které je k této příležitosti umístěné na chodbě v 1. poschodí. Školou se rozezní koledy, které nám připomenou, že Vánoce se opravdu přiblížily!

Skupinka šikovných žáků navštívila se s. Alžbětou a bohoslovcem Jožkou Domov seniorů na ulici Tábor.

Misijní jarmark patří na naší škole k tradiční formě pomoci chudým lidem ve světě. V době adventní jsme se navíc mohli blíže seznámit s programem mezinárodní charitativní organizace Mary ˇs meals, která se zabývá projekty školního stravování v
nejchudších zemích.

Roráty
Ranní mše svaté v adventu „roráty“ bývají u sv. Augustina každý den v 6:30 hod. (kromě středy, kdy je v 8 hod. školní mše svatá). Ve čtvrtek jsme zváni po rorátech na faru na snídani.

Soutěž „Bible a my“
Základní kolo letošní biblické soutěže probíhalo v měsíci září a říjnu. Z naší školy jsme z každé kategorie vyslali ty nejlepší do okresního kola, které se konalo ve středu 28. 11. 2018 na BiGy.
Do ústředního kola postupuje v 1. kategorii Vojtěch Langášek (1. místo) a Ján Bialobok (2. místo), ve 2. kategorii Eliška Vail (1. místo) a ve 3. kategorii Veronika Bialoboková (2. místo). Ústřední kolo se bude konat v pátek 22. 3. na BiGy.

Našim žákům přejeme hodně úspěchů.
Fotografie.

Pomáháme duším v očistci
Během měsíce listopadu si připomínáme naše drahé zemřelé a modlíme se za ně. Mezi 1. a 2. schodištěm je nachystaná nástěnka, na kterou děti můžou lepit vymalované papírové svíčky, podle toho, co se jim podařilo pro duše v očistci vykonat.

Adorace v malé herně
Pravidelně ve čtvrtek o svačinové přestávce bývají v malé herně adorace. Před vystavenou Nejsvětější svátostí, kterou přináší otec Jaroslav Němec, se modlíme a zpíváme.

Mše svaté v malé herně
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek se v malé herně koná mše svatá, ráno od 7:15 hodin. Pozvání bývá vyvěšeno na hlavních dveřích školy. Mši svatou slouží o. Jaroslav Trávníček.

Pomoc misiím
Snažíme se aktivně pomáhat, aby chudoba ve světě byla menší. Děkujeme všem, kteří přispívají (pokladničky pro chudé, misijní jarmarky, zakoupení Misijního kalendáře….), kteří se modlí, snaží se žít skromně, nevyhazují jídlo…. Pro misie sbíráme poštovní známky (i české vystřižené z obálky či pohledu), staré dioptrické brýle a obvazy pro malomocné (bílá příze 100% bavlna např.Sněhurka, stále hladce na tenkých jehlicích, asi 30 ok do šířky). Děkujeme!
s.Mlada a s.Edita

Zpívání o přestávce
V úterý o svačinové přestávce jsou děti zvány na nácvik písniček, které se pak zpívají na školní mši svaté ve středu. Nácvik bývá v učebně AJ č. 35, 1. patro.

Milion dětí se modlí růženec
Ve čtvrtek 18. října jsme se setkali v sále, abychom se modlili růženec za mír ve světě. Tato iniciativa pochází z Jižní Ameriky a vybízí děti celého světa k modlitbě. Letos jsme se modlili radostný růženec a žáci z Misijního klubka nám čas modlitby zpestřili živými obrazy jednotlivých tajemství.

Setkání prvokomunikantů a první svaté přijímání
Ve čtvrtek 27. 9. byly děti, které letos poprvé přijaly svaté přijímání,  pozvány otcem biskupem na Petrov, aby zde prožily den se svatými, mši svatou a adoraci.
Na naší škole příprava na první svaté přijímání neprobíhá. Děti, patřící do farnosti sv. Augustina si vyzvednou u pana faráře v kostele kartičku, kde se jim bude zaznamenávat účast na nedělní mši svaté. Vlastní příprava začne po novém roce na faře pro dětí od 3. tříd a starší.

Den církevních škol
Ve středu 19. září se sešli zástupci z církevních škol v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, aby společně  s biskupem Pavlem Konzbulem poděkovali za dílo církevních škol v naší diecézi. Po mši svaté byli žáci a studenti vyslání biskupem, aby svým životem svědčili o Radostné zvěsti, kterou má křesťanství předávat. Naši žáci tak navštívili Domov seniorů na Vychodilové ulici.

Žehnání aktovek na první školní mši svaté ve středu 
Letos bude pravidelná školní mše svatá každou středu v 8 hodin v kostele. První středu v září požehnal otec Josef žákům a studentům aktovky. Zveme všechny zpěváky a zpěvačky do sborečku, který bude nacvičovat vždy od 7:30 hodin v kostele. Zveme kluky a holky k ministrování.

Mše svatá na zahájení školního roku
V pondělí 3. 9. 2018 jsme začali nový školní rok mší svatou v kostele sv. Augustina. Otec Josef nám představil nového kněze Jaroslava Trávníčka, jednoho ze saleziánů, kteří budou mít na starosti duchovní život na škole.

2017/2018

Závěrečná mše svatá
V pátek 29. 6. se v 8: hod. při mši svaté v kostele sv. Augustina jsme se rozloučili se školním rokem. Poděkovali jsme společně Bohu za pomoc, ochranu a plno krásných zážitků, které jsme letos mohli prožít a za to, co jsme se mohli naučit. Také jsme se rozloučili, kdo naši školu opouští. Všem přejeme Boží pomoc a požehnání.

Pomoc potřebným
Během školního roku uspořádalo Misijní klubko naší školy několik misijních jarmarků. Výtěžek z prodeje posíláme na projekty Papežských misijních děl, dále bohoslovcům a sirotčinci v Keni a Ugandě. Poslední pondělní školní mši svatou si vzala na starost třída 1.A. Děti přinesly v obětním průvodu své hračky, které se rozhodly věnovat dětem v Klokánku.

Mariánská družinka na Vranově
Mariánská družinka pod vedením sestry Edity prožila víkend od 15. června na poutním místě Vranov u Brna. Skupinku dětí doprovázeli i starší žáci, kteří se podíleli na programu během celého víkendu. Některé děti při mši svaté v neděli slíbily, že se budou snažit pravidelně modlit za celý svět.

První svaté přijímání
V neděli 27. května 2018 v den Slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupilo sedmnáct dětí k prvnímu svatému přijímání. Děti se připravovaly od podzimu pravidelnou účastí na nedělní mši svaté a od ledna se pravidelně setkávaly s panem farářem po nedělní mši svaté v kostele, kde probíhala příprava. Děti z naší školy, které patří do jiných farností, přistoupí k prvnímu svatému přijímání ve svém kostele. Příprava je pro děti od třetí třídy a výše. Fotografie ke zhlédnutí zde.

Pouť CMcZŠ na Velehrad
Ve středu a ve čtvrtek 16. a 17. května 2018 jsme vyšli a vyjeli na pouť na Velehrad. Ti, kteří šli ve středu pěšky z Kyjova, prožili mši svatou ve Chřibských lesích, přespání v Arcibiskupském gymnaziu na Velehradě a snídani v klášteře sester sv. Cyrila a Metoděje. Ve čtvrtek dopoledne přivezly vlaky a autobusy ostatní poutníky. Vrcholem naší pouti byla mše svatá v bazilice, kterou jsme celou zaplnili. Mši svatou vedl o. Josef Novotný. Jeden z úmyslů a proseb při mši svaté byla prosba za déšť a stalo se, že tento den celý vydatně propršel. Tato krásná a náročná pouť se konala k příležitosti 25. výročí naší školy a 90. výročí založení Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

Mše svatá před přijímačkami
V úterý 10. 4. prosili deváťáci při mši svaté za svou budoucnost. Čekají je v těchto dnech přijímací zkoušky na střední školy. O to jsme prosili Boha i na pondělní školní mši svaté, aby se podařily přijímací zkoušky i páťákům a sedmákům.

Rodinná pouť na Vranov
V neděli 8. 4., kdy církev slavila Neděli Božího milosrdenství, jsme se zúčastnili poutě rodin na Vranov u Brna, kterou pořádá Centrum pro rodinu. Cesta vedla z Lelekovic a na stanovištích děti se svými rodiči plnili různé úkoly. Letošním tématem byly Letopisy Narnie. Děvčata a kluci naší školy se zapojili do zpívání a hudebního doprovodu při mši svaté, kterou sloužil otec Tomáš Koumal, farář z Petrova. Misijní klubko zahrálo katechezi na téma Boží milosrdenství a pak divadlo Letopisy Narnie.

Pašije pro děti
Na Květnou neděli zahráli žáci Misijního klubka příběh o umučení Pána Ježíše. Tyto hrané pašije (ve společenské místnosti na faře), byly určeny pro děti v době, kdy dospělí poslouchali pašije v kostele sv. Augustina. Fotografie.

Ústřední kolo soutěže Bible a my
Letošní finále soutěže Bible a my se konalo v pátek 23. března ve Strážnici. Také naše škola se do ústředního kola probojovala a obsadila zde 3. a 6. místo. Děkujeme Veronice, Emě a Dominice za čas a úsilí, které soutěži věnovaly.

Mše svaté ve škole
Po dobu rekonstrukce kaple Panny Marie na vedlejší CM střední škole bude bývat mše svatá ve třídě. Jednou za 14 dní na vedlejší škole (na chodbě, kde je kaple) a jednou za 14 dní na CMcZŠ v malé herně. Mše sv. se koná vždy ve čtvrtek v 7:15 hodin.

Bohoslovci
V týdnu od 19. 3. nás navštívili bohoslovci, kteří studují 3. ročník Teologické fakulty v Olomouci. Postupně se představili ve všech ročnících naší školy a zároveň zůstali v hodinách NV na náslechu, který potřebují pro svou praxi pro službu kněžství, na kterou se připravují.

Křížová cesta
Ve čtvrtek 15. března jsme si ve škole připomněli bolestnou křížovou cestu Pána Ježíše. Jednotlivá zastavení nám přiblížili žáci z misijního klubka krátkou scénkou. Fotografie naleznete zde.

O třech stromech
Misijní klubko pod vedením s. Edity nám připravilo překvapení. Školní mši svatou v pondělí 5.3. nám zpestřili divadelním vystoupením O třech stromech. Fotografie naleznete zde.

Slavnost sv. Cyrila
V úterý 13. února jsme společně oslavili sv. Cyrila, jednoho z patronů naší školy. Protože letos vyšlo 14. 2. na Popeleční středu (14.2.869 sv. Cyril zemřel v Římě, kde je pohřben v bazilice sv. Klimenta) slavili jsme o den dříve. V 8 hodin byla mše svatá v kostele a potom následoval program pro 1. i 2. stupeň.

Tři králové
V pondělí 8. 1. zavítali do  školy Tři králové v doprovodu o. Josefa. Požehnali nás svěcenou tříkrálovou vodou, označili třídy a místnosti požehnanou křídou K+M+B+ 2018 a provoněli celou budovu vonným požehnaným kadidlem. Bůh nám žehnej v novém roce!

Začala příprava na První svaté přijímání 
V neděli 13. 1.  začala v kostele sv. Augustina příprava na první svaté přijímání. Přípravu vede o. Josef Novotný. Bude pravidelně v neděli po mši svaté, která začíná v 9 hodin.

Soutěž “Bible a my”
Základní kolo letošní biblické soutěže probíhalo v měsíci září a říjnu. Z naší školy jsme z každé kategorie vyslali ty nejlepší do okresního kola, které se konalo ve středu 29.11. 2017 na Bigy.
Do soutěže se letos zapojilo více skupin z jednotlivých farností a škol, proto z finalistů postupuje do ústředního kola ten, kdo se umístil v okresním kole na 1. nebo na 2. místě.
Máme radost, že se našim žákům podařilo obsadit i tato místa!

V 1.kategorii obsadila 1. místo Ema Bialoboková z 5. C, 4. místo Alžběta Vojtová z 5.B a 5. místo Anna Horká z 5.A.

Ve 2. kategorii vyhrála Veronika Bialoboková ze 7.B.

Ve 3. kategorii obsadila 2.místo Dominika Madziová z 9.A a 5. místo Veronika Foltýnová z 9.A.
Ústřední kolo se bude konat ve Strážnici.

Misijní neděle
V pondělí před Misijní nedělí nám Misijní klubko školy zahrálo při školní mši svaté scénku o potřebě pomáhat druhým a nemyslet jen na své potřeby. Při celosvětové sbírce na misie v neděli 22. 10. jsme za naši školu odevzdali našetřené peníze pro misie.

Růženec za mír
Ve středu 18. října v 9:00 hod. jsme se pomodlili celý růženec za mír. Přijít mohli všichni, kdo měli zájem. Učivo si však musí každý doplnit. Tato akce je celosvětová a má název Milion dětí se modlí růženec. Na modlitbu navázala krátká adorace a požehnání.

Zakončení Fatimského roku
V pátek 13. října 2017 byl závěrečný den Fatimského roku. Tento den bylo možno získat plnomocné odpustky a milosti spojené s modlitbou u sochy Panny Marie Fatimské. Zájemci z řad žáků a zaměstnanců se sešli o přestávce u sochy Panny Marie, kterou z Fatimy přivezla jedna z rodin našich dětí.

Oslavy 25 let CMcZŠ
Ve středu 27. září a v pátek 6. října jsme slavili 25. výročí naší školy.  Ve středu byl projektový den, kdy žáci navštívili různá stanoviště, která vyjadřovala zaměření naší školy (např. spolupracujeme, tvoříme, modlíme se….). Nejstarší žáci se stali asistenty pedagogů a pomáhali s programem. A v pátek 6. října jsme se všichni setkali v kostele, abychom poděkovali za možnost pracovat a učit se v této škole a za vše, co se zde pěkného již odehrálo. Mši svatou sloužil brněnský  světící biskup Pavel Konzbul a další kněží, kteří školu provází svými modlitbami.

Den církevních škol
Letos jsme oslavili Den církevních škol ve středu 20. září. Na Moravském náměstí se postupně vystřídaly církevní školky a školy- základní i střední. Naše CMcZŠ vystoupila s pásmem lidových písní a divadýlkem. Byla i příležitost k setkání a popovídání. Mezi přítomnými byl  biskup Pavel Konzbul, který má církevní školy v brněnské diecézi na starosti.

Pouť za Pannou Marií z Fatimy
V neděli 17.9.2017 jsme se zúčastnili oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. V katedrále na Petrově byla od dopoledních hodin socha Panny Marie z Fatimy. V odpoledním programu jsme se se zpěvem a modlitbami zapojili i my, sestry cyrilometodějky spolu se skupinou našich děvčat a chlapců ze školy. Po mši svaté jsme vyšli průvodem se sochou na Zelný trh, kde otec biskup Pavel zasvětil město Brno Panně Marii.

Mše svatá na zahájení školního roku
Nový školní rok jsme přivítali společně v pondělí 4. 9. 2017 v 8 hodin v kostele sv. Augustina při mši svaté, kterou sloužil o. Josef Novotný, duchovní otec školy. Kostel se zaplnil nejenom žáky, ale i rodiči, prarodiči a sourozenci našich dětí.
Fotogalerie

2016/2017
Závěrečná mše svatá
Za uplynulý školní rok jsme poděkovali při mši svaté v pátek 30. 6. v kostele sv. Augustina v 8 hodin.  Hudební doprovod, komentovaný obětní průvod a lektorskou službu si vzali na starosti žáci z 9.B.

Třída 5.A děkovala za svou třídu
V úterý 27. 6. při mši svaté v 18 hodin v kostele sv. Augustina se třída 5.A sešla spolu se svými rodinami, aby poděkovala  Bohu za pět let prožitých v jedné třídě. Žáci vytvořili spolu se svými rodiči a sourozenci sbor, který mši svatou doprovázel. Po mši svaté setkání pokračovalo na farní zahradě.

Setkání na farní pouti
V neděli 18.6. 2017 se konala pouť  farnosti sv. Augustina na Vranov u Brna. Někteří putovali pěšky přes Babí lom, někteří na kole nebo autem. Po mši svaté bylo v klášterní zahradě společné posezení a možnost si popovídat. Pro děti byl připravený zajímavý program. Mezi poutníky bylo více rodin žáků naší školy, které patří do této farnosti. Program byl zakončen požehnáním.

Slavnostní otevření sportovního areálu sv. Josefa
V pondělí 5. června 2017 požehnal biskup Vojtěch Cikrle nový sportovní areál.
Fotografie naleznete zde.

První svaté přijímání
V neděli 28. května 2017 přijalo v kostele sv. Augustina 13 dětí první svaté příjímání.
Fotografie naleznete zde.

Májová dětí
V pátek 19. května 2017 si májovou pobožnost připravily děti z Mariánské družinky, jejich spolužáci a sourozenci. Zazněly písničky s kytarou a básničky ke cti Panny Marie.

 

Mariánská družinka na Vranově
Děti z Mariánské družinky naší školy se vydaly v pátek 5. 5. na  Vranov u Brna, aby tam prožily pěkné chvíle pod ochranou Panny Marie. Na setkání přijela i Mariánská družinka z Duchovního centra Lesná. Děti zažily dobrodružné putování přes Babí lom, plno her, táborák, společné modlitby a vše vyvrcholilo při nedělní mši svaté, kdy několik dětí složilo svůj slib Neposkvrněné Matce Boží.

Rodinná pouť na Vranov
V neděli Božího milosrdenství 23. 4. 2017 se konala Rodinná pouť na Vranov u Brna. Cestou z Lelekovic děti plnily úkoly, které se týkaly 240. výročí brněnské diecéze. Na Vranově jsme prožili mši svatou, pomodlili jsme se korunku k Božímu milosrdenství, vyslechli si katechezi a shlédli pěkné divadlo. Naše škola se ujala hudebního doprovodu při mši svaté.
Fotografie z pouti na Vranov naleznete zde.

Misijní klubání
Papežské misijní dílo dětí hostilo Misijní klubka z celé České republiky. Setkání se konalo 21. – 23. 4. v Krkonoších na Erlebachově boudě. Misijní klubko  vyslané naší školou mělo za úkol připravit pro setkání malých misionářů kulturní program.

Požehnání před přijímačkami
V pondělí 10. 4. při školní mši svaté požehnal P. Josef těm, kdo letos konají přijímací zkoušky na střední školy.

Pašije pro děti
Na Květnou neděli 9.4. připravila sestra Edita s žáky dramatického kroužku a jejich kamarády hrané pašije pro děti. Děti tak mohly zhlédnout celý příběh utrpení Pána Ježíše ve velké místnosti na faře v čase, kdy v kostele probíhaly zpívané pašije.
Více fotografií naleznete zde.
 

Křížová cesta ve škole
Ve čtvrtek 30. dubna 2017 jsme byli pozváni na křížovou cestu ve škole. Sešli se menší i starší žáci, učitelé i rodiče. Modlitbu vedl otec Josef. První zastavení bylo ve sklepě a pak jsme pokračovali směrem vzhůru. Jednotlivá zastavení byla označena obrázky, které namalovali žáci 3. a 4. tříd. Samotný děj křížové cesty nám názorně předvedli žáci dramatického kroužku.
Více fotografií naleznete zde.

  

Celoškolní oslava sv. Cyrila
Ve středu 15.2.2017 jsme oslavili svátek sv. Cyrila, jehož svátek slaví celá církev v den jeho úmrtí 14.2. V 8 hodin jsme se sešli v kostele sv. Augustina, abychom při mši svaté poděkovali za vše dobré, co se děje na naší cyrilometodějské škole a společně poprosili o pomoc a požehnání do dalších dnů. Po mši svaté následoval program ve škole a v kině, kde žáci zhlédli film Mauglí.

slavnost_svateho_cyrila-1    slavnost_svateho_cyrila-19

Více fotografií naleznete zde.

Soutěž “Bible a my”
Základní kolo letošní biblické soutěže probíhalo v měsíci září až listopadu. Z naší školy jsme z každé kategorie vyslali ty nejlepší
do okresního kola, které se konalo v pátek 27.1. 2017 v sále naší školy. Do soutěže se letos zapojilo více skupin z jednotlivých farností a škol, proto z finalistů postupuje do ústředního kola ten, kdo se umístil v okresním kole na 1. nebo na 2. místě.
Máme radost, že se našim žákům podařilo obsadit i tato místa!
bibl_olymp_1 bibl_olymp_2
Z 1. kategorie postupuje Eliška Vail z 5.B a z 2. kategorie postupuje Veronika Pilerová a Veronika Bialoboková z 6.B.
Ústřední kolo se bude konat 24.3. 2017 v Kroměříži na Arcibiskupském Gymnáziu.
Fotografie ze soutěže “Bible a my”.

Tři králové 
V pondělí 9.1. 2017 přišli na naši školu Tři králové v doprovodu otce Josefa. Vykropili svěcenou vodou třídy i každého z nás, abychom byli kamarádi a pěkně se k sobě v tomto roce chovali, označili požehnanou křídou K+M+B 2017 místnosti a celým prostorem školy se nesla vůně kadidla. Požehnaný rok 2017!
Fotografie ze Tří králů

tri_kralove-11   tri_kralove-8

Příprava na 1. svaté přijímání 
začne v neděli 15.1.2017 v 10 hodin v kostele sv. Augustina (mše svatá v 9:00 hodin).

Vánoční scénka a zpívání na schodech
V pondělí 19.12. nám při školní mši svaté Mariánská družinka zahrála krátké divadlo o narození Ježíška. A ve škole zazněly dopoledne první koledy při „zpívání na schodech“. Při zpívání se scházíme na chodbě v 1. poschodí. Děti (malé i velké) si donesou „podsedáky“, paní učitelky přestěhují klavír na chodbu, rozsvítí se svíčky a celá škola se naplní tolik očekávanými Vánocemi.

Roráty
V době adventní bude u sv. Augustina od úterý do soboty ranní mše svatá v 7 hodin. Ve středu s bonusem: pan farář nás zve na snídani. Mše svaté začínají potmě, za svitu svící a lampiček, které kněz, ministranti a děti nesou k oltáři.

Závěr Svatého roku Božího milosrdenství
Poslední školní pouť ke Svaté bráně Božího milosrdenství na Petrově se uskutečnila ve čtvrtek 10. 11. (třída 5. A)  a  v pátek 11. 11. 2016  (ostatní zájemci). Nakreslené klíče od Svaté brány přinesli prvňáčci v obětním průvodu v pondělí 14. 11. den po uzavření Svaté brány na Petrově. Papež František ukončil Svatý rok Božího milosrdenství a uzavřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v neděli 20. 11. 2016.

Svatý Martin už přijel
V pondělí 7.11. ráno při školní mši svaté k nám přijel sv. Martin. Žáci z misijního klubka nám zahráli místo kázání scénku z jeho života.

martin-1   martin-2

Misijní pondělí
V pondělí 24. 10.2016, které následovalo po Misijní neděli, zahrálo misijní klubko naší školy při mši svaté misijní scénku na podporu misií. Znovu jsme si připomněli, jak je důležitá modlitba, oběti a zřeknutí se něčeho ve prospěch potřebných. Naše škola přispívá skrze Papežská misijní díla dětí na nejchudší  oblasti ve světě. Výtěžky z misijních jarmarků pravidelně odesíláme PMDD a při této mši svaté jsme odevzdali i příspěvky dětí a jejich rodin, které nosili během roku, do sbírky, která se konala
na pomoc misiím.
www.missio.cz

Informace o přípravě na první svaté přijímání ve školním roce 2016/2017
Vážení rodiče, příprava je určena pro děti od 3. třídy a začne po Novém roce. Bude probíhat 1x  za 14 dní v kostele sv. Augustina v neděli po mši svaté, která začíná v 9 hodin. Už nyní je třeba, aby si děti vyzvedly u pana faráře kartičky, na kterou se jim vždy po nedělní mši sv. podepíše.  Pokud budete v neděli na mši sv. v jiném kostele, podepíše se tamní kněz. Sledujte, prosím, informace v ohláškách farnosti sv. Augustina.
S případnými dotazy se obracejte na o. Josefa Novotného (mobil: 604863806; e-mail: beppe@seznam.cz)

Národní misijní kongres dětí se  uskutečnil 30.9.-2.10. v Nymburku. Misijní klubko naší školy hrálo pro zúčastněné své divadelní představení o vděčnosti, přátelství a lásce.
Druhý den zahrálo také dětem v dětském domově. Kongresu se zúčastnilo asi 250 mladých i starších misionářů. Všechny čekal pestrý program, např. pro nejmladší misionáře byly nachystané misijní úkoly po celém městě. Setkání vyvrcholilo ve mši svaté s o.biskupem Herbstem. Mladí misionáři odjížděli s novým nadšením a inspirací.
   

Pouť učitelů a katechetů ke Svaté bráně Božího milosrdenství
Svatý rok Božího milosrdenství, který prožíváme, se nese ve znamení putování k Bráně milosrdenství. Ta je v našem městě na Petrově. Přijali jsme pozvání Biskupství brněnského k pouti učitelů a katechetů, která se konala v sobotu 24.9.
Setkání začalo v chrámu sv. Jakuba smírnou bohoslužbou a potom jsme putovali na Petrov k Bráně milosrdenství, kde jsme se společně pomodlili. Následovala mše svatá, přednáška ‘Výchova a milosrdenství a možnost prohlídky diecézního muzea a věží.

Misijní koláč
Ve čtvrtek 22. září u příležitosti třídních schůzek, byla ve vestibulu školy misijní akce s názvem Misijní koláč. Díky maminkám, babičkám a všem, kdo napekli koláče a buchty, které žáci misijního klubka u dveří školy nabízeli, jsme tak podpořili projekty Papežského misijního díla dětí.

Den církevních škol
Ve středu 21. září se v Brně na Moravském náměstí potkaly církevní školy brněnské diecéze. Na podiu se postupně představily veřejnosti. Za naši školu vystoupily třídy 1. stupně s pásmem písniček a třída 4.C zahrála divadelní scénku. Den církevních škol si připomínáme každoročně kolem  svátku sv. Ludmily, která je patronkou těchto škol.

Pondělní mše svaté v kostele sv. Augustina
V pondělí budou bývat mše svaté pravidelně v 8 hodin. Od 7:15 v kostele je možnost zapojit se do nacvičování písniček. Vítaní jsou i hráči na hudební nástroje! Přede mší svatou a při mši svaté je možnost svátosti smíření.

Zahájení školního roku 2016/17
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 jsme zahájili nový školní rok mší svatou v kostele sv. Augustina. Mši svatou sloužil otec Josef Novotný, nový administrátor farnosti a náš nový spirituál. Při mši svaté dostali zvláštní požehnání prvňáčci. Následující pondělí 5. 9. byla v 8:00 první „obyčejná“ školní mše svatá, při níž  otec Petr Beneš, spirituál vedlejší CM školy, požehnal aktovky a školní tašky.


2015/2016
A závěrečná mše svatá…
Mše svatá na závěr školního roku se konala v pátek 30. června v 8 hodin v kostele sv. Augustina. Hudební doprovod, čtení, prosby a nesení darů si letos vzali na starosti deváťáci. Děkovali za tolik milostí a za všechno, co jsme s pomocí Boží  mohli překonat a zvládnout. Rozloučili jsme se s deváťáky a všemi, kdo se dostali na střední školy nebo z naší školy odchází. Neradi jsme se loučili také s panem farářem Tomášem, který je povolán na Petrov. Všem přejeme požehnané prázdniny !

Společné chvály církevních škol
Jako projev velkého poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za Jeho pomoc, ochranu a neustálé vlévání naděje jak učitelům, tak žákům a studentům, jsme uspořádali společné chvály brněnských církevních škol.
Sešli jsme se ve školní kapli Biskupského gymnázia. Moderaci a hudební doprovod si vzal za úkol Míša Palát z vedlejšího CM gymnázia. Závěrečné požehnání nám udělil otec Blažej Hejtmánek, spirituál Bigy.

Mše svatá za 7.A
V pondělí 20.6.  byla školní mše svatá obětována za třídu 7.A. Kluci a holky z této třídy přišli v hojném počtu, chlapci ministrovali a všichni se zapojili do liturgie.

Tanec chval
V pondělí 13. června si žákyně 6. a 7. ročníků připravily tanec chval pro školní mši svatou. Tanec s nimi nacvičila
s. Edita. Děvčata tancovala s fialovými  prapory v bílých šatech. Otec Tomáš tanec uvedl a citoval překlad písně,
která byla v angličtině. Šlo o poděkování a chválu našemu Bohu.

Slavnost prvního svatého přijímání
Letos vyšlo první svaté přijímání na neděli 22.5. 2016 v den Slavnosti Nejsvětější Trojice. Dvacet osm dětí (většina z naší školy) si prožilo své první setkání s Kristem v Eucharistii. Při mši svaté nesly děti v obětním průvodu k oltáři bílé růže, které při pozdravení pokoje předaly svým rodičům. Rodiče zase dětem předali křestní svíce zapálené
od paškálu. Celá příprava na tuto slavnost letos probíhala společně, nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Tak i Slavnost prvního sv. přijímání byla společnou oslavou rodin dětí.

Pouť ke Svaté bráně na Petrově
Ve čtvrtek 19.5. 2016 v 16 hodin se všichni poutníci sešli před naší školou. Přišli děti, rodiče, učitelé, sestry a náš otec Tomáš. Po úvodní modlitbě a četbě Božího Slova jsme vyšli pěšky na Petrov. Cesta vedla přes Špilberk, kde jsme měli krátkou zastávku pro odpočinek (nejmenší poutníčci se vezli v kočárku), modlitbu, otázky a rozdání placek s logem Roku Božího milosrdenství. Pokračovali jsme kolem sochy sv. Jana Nepomuckého. Na Petrově jsme prošli Svatou branou, účastnili se mše svaté, při které zazpíval školní sboreček a po té jsme mohli navštívit petrovské věže.
Úplně na závěr bylo u fary připravené občerstvení, při kterém jsme si mohli popovídat a ochutnat výborné koláčky z naší školní kuchyně.

Mariánská družinka na Vranově

Děvčata z naší školní mariánské družinky prožila krásné tři dny na poutním místě Vranov u Brna. Na programu byla nejen modlitba a slavnostní vstup mezi Mariánské děti, ale také spousta her a zábavy. Setkání se zúčastnila také mariánská družinka z Duchovního centra Lesná se s. Margitou.

Setkání mladých misionářů
Setkání misijních klubek se konalo 15. – 17. 4. 2016 již tradičně na hřebeni Krkonoš. Mladí misionáři byli ubytováni na Erlebachové boudě u Špindlerova Mlýna. Naši žáci obohatili program divadelním představením. Setkání pořádá Papežské misijní dílo dětí jako odměnu pro ty, kdo se aktivně zapojují v akcích na podporu chudých zemí světa.

Mše svatá pro deváťáky
Ve středu 13.4. 2016 se konala, na přání našich nejstarších žáků, mše svatá. Při ní jsme prosili o pomoc při přijímacích zkouškách a zároveň děkovali za vše dobré, co studium na naší škole žákům přineslo.

Misijní jarmark
Ve čtvrtek 7.4.2016 se u nás ve škole konal již několikátý misijní jarmark v tomto školním roce. Jarmark bývá u vrátnice v dopoledních a poledních hodinách. Výtěžek jarmarku posíláme Papežskému misijnímu dílu dětí pro potřeby chudých dětí a sirotků ve světě. Naše děti se na jarmark chystají předem tím, že přináší hračky, různé dárečky, nebo šetří, aby si mohly něco pěkného zakoupit. Misijní jarmark chystají a obsluhují žáci z misijního klubka se s. Editou. Tentokrát výtěžek misijního jarmarku činil 5 202,-.
Děkujeme všem rodičům a žákům za podporu misií!

Návštěva z Indie

Ve velikonočním oktávu nás navštívili dva bohoslovci a kněz z Indie. Setkali se s žáky misijního klubka, kteří vzácné návštěvě zazpívali, zatancovali a předali přání.

Pouť rodin a církevních škol na Vranov
V neděli Božího milosrdenství jsme byli pozváni na pouť na Vranov. Putovali jsme z Lelekovic a cestou děti plnily úkoly, které byly tentokrát zaměřeny na skutky Božího milosrdenství. Na Vranově jsme společně prožili mši svatou, kterou jsme slavili s o.Tomášem Koumalem. Po ní jsme se občerstvili a zhlédli krásné divadlo, které nacvičili žáci naší školy se s. Editou. Na závěr byla pro děti připravená katecheze o Božím milosrdenství, kterou vedly sestry ze Slavkova, pomodlili jsme se společně Korunku k Božímu milosrdenství, uctili ostatky sv. Faustiny Kowalské a přijali Boží požehnání na zpáteční cestu.
Program provázely písničky našeho školního sborečku, který vedou s. Immaculata a s. Simeona.

Ústřední kolo soutěže Bible a my
Ve středu 16.3.2016 se na Biskupském gymnaziu v Brně konalo regionální kolo soutěže Bible a my.
V tomto  konečném kole soutěže měla naše CMcZŠ zastoupeny všechny tři kategorie.
Máme velikou radost, že Dominika Múčková z 5.A ve své I. kategorii napsala nejlépe test, a ve finále, kam postoupilo šest  nejúspěšnějších řešitelů testu, toto prvenství obhájila!
Veronika Foltýnová se probojovala až do finále a ve II. kategorii obsadila šesté místo. Pavel Staněk, který soutěžil za III. kategorii, si také zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.
Podrobné informace a výsledky naleznete zde.

Příprava na první svaté přijímání
Příprava na 1. svaté přijímání začala v neděli 21. února 2016 po mši svaté cca v 10:00 hod. Bude zaměřena nejen na děti, ale setkání, konaná pravidelně v neděli v tomto čase,  budou určena i pro rodiče. Přípravu vede farář z farnosti sv. Augustina Tomáš Koumal.

P. ThLic. Tomáš Koumal  farář
telefon: +420 543 248 134
mobil: 732 673 618
email: tomas.koumal@seznam.cz

Celoškolní oslava sv. Cyrila
V pátek 12.2.2016 jsme oslavili svátek sv. Cyrila, jehož svátek slaví celá církev v den jeho úmrtí 14.2.  V 8 hodin jsme se sešli v kostele sv. Augustina, abychom při mši svaté poděkovali za vše dobré, co se děje na naší cyrilometodějské škole a  společně poprosili o pomoc a požehnání do dalších dnů. Po mši svaté následoval program ve škole a v kině, kde žáci zhlédli film Malý princ.

Adorace ve škole!
V pondělí 18.1.2016, v den svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, se splnil dlouho očekávaný sen. V naší škole jsme mohli přivítat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní a poklonit se mu. Děkujeme otci Tomášovi a sestře Immaculatě! Tato adorace bude každé pondělí od 9:35 do 9:55 hod. v malé herně (v přízemí vedle vrátnice).

Tříkrálové žehnání
Ve středu 6. ledna 2016, v den slavnosti Zjevení Páně, nás navštívili Tři králové se svou družinou (žáci 7.A s otcem Tomášem). Zavítali do každé třídy, pověděli nám co představují dary, které přinesli Ježíškovi, pokropili nás svěcenou vodou, ukázali zrnka kadidla a zazpívali. Z opravdové kadidelnice se linula vůně kadidla a celá naše škola jím byla provoněna. K+M+B 2016. Ať Bůh žehná všem, kteří se učí a pracují na CMcZŠ !

Soutěž ‘Bible a my’
Základní kolo letošní biblické soutěže probíhalo v měsíci září a říjnu. Z naší školy jsme z každé kategorie vyslali ty nejlepší do okresního kola, které se konalo ve středu 25.11. 2015 v sále naší školy. Do soutěže se letos zapojilo více skupin z jednotlivých farností a škol, proto z finalistů postupuje do ústředního kola ten, kdo se umístil v okresním kole na 1. nebo na 2. místě.
Máme radost, že se našim žákům podařilo obsadit i tato místa!
Ústřední kolo se bude konat 16.3. 2016 v Brně na Bigy.

Představení Mariánské družinky
V pondělí, po první neděli adventní, nás všechny mile překvapila Mariánská družinka, která si nacvičila krásnou adventní scénku, kde vystupovala zvířátka, archanděl Gabriel a Panna Maria.  Scénku nám zahráli při školní mši svaté po evangeliu a moc se nám líbila.

Přednáška Thomase Graumanna
Dne 15.října 2015 navštívily třídy 8.A a 8.B Mahenovo divadlo, kde měl přednášku Thomas Graumann. Byl zachráněn jako jeden z 669 dětí Nicholasem Wintonem v roce 1939. Bylo to autentické vyprávění, které oslovilo snad všechny přítomné. Během života pak působil jako misionář, hlavně na Filipínách.

Mariánská družina
Na naší škole působí již druhým rokem Mariánská družina (pod mezinárodní organizací Sdružení mariánské mládeže, www.smmcz.eu) pro děti 1.-9. ročníku. Mariánskou družinu vede s.Edita. Setkání bývá pravidelně v úterý 14:00 – 15:15 hodin v klášteře sester CM na Bílého 9, někdy ve škole či jinde. Děti odchází a vrací se s vedoucím družiny.
Náplň setkání : seznamování s životem Panny Marie, modlitba, vytváření společenství, hry, tvoření, příprava představení, setkávání s jinými Mariánskými družinkami (např. z Duchovního centra na Lesné), poutě, tábor…..
V květnu proběhne zasvěcení Panně Marii s přijetím medailky.

Naše pomoc misiím

Pro misie sbíráme : české i zahraniční poštovní známky (vytřihnuté z obálky či pohlednice s 1cm okrajem), staré dioptrické brýle ( stačí skla),  ručně pletené obvazy pro malomocné (pletené z bílé 100 °/o bavlněné příze Sněhurka na tenkých jehlicích, stále hladce, šířka asi 10 cm), francouzské berle a podpažní hole pro malomocné v Indii, pro misijní jarmark: drobné dárky, vosk na výrobu svíček….

Výtěžek z misijních jarmarků, prodeje misijních kalendářů a finanční příspěvky dětí i rodin zasíláme na účet Papežských misijních děl. Děkujeme vám za podporu, pomoc a modlitby za misie a misionáře !!!
www.missio.cz

Modlitba chval
Ve středu 16. 9. 2015, kdy má svátek sv. Ludmila, patronka církevních škol, jsme vás spolu s dalšími církevními školami v Brně pozvali  na společnou modlitbu chval, která se konala odpoledne v kostele sv. Augustina. Mohli jsme se tak setkat i s našimi bývalými žáky, kteří nyní studují na Bigy, na CMGaSOšPg nebo na CSZš Grohova. Adoraci provázel otec Martin Holík a otec Vojtěch Loub, náš bývalý žák.
Tato společná modlitba se zřejmě stane tradicí oslavy a díků za církevní školy.

Mše svatá na zahájení školního roku
V úterý 1. září 2015 jsme zahájili nový školní rok mší svatou v kostele sv. Augustina. Mši svatou sloužil nový farář farnosti sv. Augustina, otec Tomáš Koumal, který se stal našim novým spirituálem školy.
Při mši svaté jsme především přivítali prvňáčky a nové žáky. Třída 9.B se postarala o obětní průvod s přímluvami. Společně jsme prosili o Boží požehnání a celý nový školní rok tak svěřili do Jeho péče.

2014/2015
Závěrečná mše svatá
Školní rok 2014/15 jsme ukončili celoškolní mší svatou v 8 hodin  v kostele sv. Augustina. Rozloučili jsme se s deváťáky a páťáky, kteří odchází na střední školy a také s otcem Pavlem, který byl povolán do jiné farnosti. Děkovali jsme mu za 10 let obětavé služby školního spirituála na CMcZŠ.

Mše svatá v domově seniorů
V červnu navštívili sedmáci se s. Simeonou domov seniorů v Žabovřeskách, kam chodí pravidelně sloužit mši svatou o. Pavel. Mši svatou doprovodili zpěvem.

Modlitba chval
Ve středu 24.6. 2015 se konalo setkání s modlitbou chval pro studenty a učitele církevních škol. Setkání se konalo v kapli na BIGY.

První svaté přijímání

Poslední květnovou neděli,  kdy církev slavila slavnost Nejsvětější Trojice, se v kostele sv. Augustina uskutečnilo první svaté přijímání, ke kterému přistoupili i chlapci a dívky z naší školy. Bylo to při mši svaté v 9 hodin.
Příprava na první svaté přijímání probíhala od konce listopadu 2014 (první neděle adventní) ve třech skupinách (neděle, středa, čtvrtek). Přípravu vedl otec Pavel Šenkyřík.
Další příprava začne opět první neděli adventní 2015, setkáním rodičů a dětí  po mši sv. v 9 hod. u sv. Augustina.
Fotografie naleznete zde.

Noc kostelů (29. května 2015)
Děvčata z misijního klubka se představila v programu Noci kostelů v kostele u sv. Augustina. Pod vedením s. Edity zatančily biblický tanec na námět „Dary Ducha Svatého“.

Rodinná pouť na Vranov u Brna v neděli Božího milosrdenství (12.4.2015)

Tuto pouť již potřetí organizovalo Centrum pro rodinu v Brně. Tentokrát se aktivně zapojily i církevní mateřské školky z Brna a Slavkova.

Pouť začala u sester klarisek v Soběšicích, po té jsme se přesunuli do Útěchova, kde začala pěší pouť. Děti cestou plnily úkoly, a to děti všech věkových kategorií. Na Vranově nás čekalo slavení mše svaté, občerstvení, modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a divadlo.

Děkujeme paní Klímové za perfektní organizaci a všem rodinám, které se pouti zúčastnily.

Cesta se sv. Cyrilem a Metodějem

Dne 14.2. po mši svaté proběhl v rámci projektu Vstupů do škol katechetického centra brněnského biskupství
v 6.B výukový program ‘Cesta s Cyrilem a Metodějem’ a v  7.B, 8.A i 8.B výukový program ‘Cyril a Metoděj – historie a současnost’. Program připravily čtyři proškolené pedagožky naší školy. Žáci se hlouběji seznámili
s životem a dílem  našich věrozvěstů v historických souvislostech. Seznámili se s významem cyrilometodějské mise na Moravu a uvědomili si odkaz obou bratří i pro současnost. Dvouhodinový program proběhl při skupinových pracích a zajímavé prezentaci. Program přispěl k poznání kořenů evropské kultury, vzdělanosti
a písemnictví a k uvědomění si důležitosti staroslověnské vzdělanosti pro náš národ a další evropské národy.

Tříkrálové žehnání

Den po svátku Zjevení Páně, 7.1., navštívili naši školu Tři králové (žáci z 5.B a pan farář). Svěcenou vodou vykropili všechny prostory a dveře označili křídou. Školou se linula vůně opravdového kadidla.
Ať nám Bůh žehná v tomto novém roce!

Vánoční představení: ‘Zvířátka v Betlémě’
Misijní kroužek pod vedením s. Edity nacvičil krátké divadlo o Vánocích a zvířátkách. Divadlo nám zahráli při školní mši svaté 15.12. místo kázání. Autorkou scénáře je maminka našich žáků. Představení zhlédly i děti v ŠD a několika brněnských mateřských školkách, kam se misijní kroužek vypravil.

Advent
V této době se (nejen  v hodinách náboženství) věnujeme Adventu. Ve středu 3.12. si žáci 6.B a 7.A v hodině NV uvědomili původ a smysl zvyků a tradic, které jsou spojovány s adventní dobou. Také se seznámili se symbolikou světla v souvislosti s křesťanským slavením adventu. Zamysleli se nad hodnotami, které je dobré šířit. Předali si zkušenosti s předáváním betlémského světla. Výuka byla obohacena prezentací z programu Vstupy do škol.

Bible a my
Okresní kolo soutěže Bible a my se letos konalo 20.11.2014 v sále naší CMcZŠ. Sjelo se kolem 80 soutěžících
z církevních i státních škol. Mezi soutěžícími byli i naší bývalí žáci. Do ústředního kola, které se bude konat
v březnu v Hustopečích, postoupili za CMcZŠ Veronika (I. kategorie) a Filip (III. kategorie).

Více na www.bibleamy.cz.

Svatá Anežka Česká mezi námi aneb Projektový den: Sametová revoluce
V pátek 14.11. jsme si se žáky přiblížili události, které jsme prožívali, my starší, před 25 lety.
Jedním ze stanovišť byla připomínka 25. výročí svatořečení svaté Anežky České.  Žáci se seznámili s jejím životem, průběhem svatořečení v Římě a následnou mší svatou v Praze, kterou sloužil kardinál František Tomášek 25.11.1989 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání (případně i na křest) začne v neděli 30.11. 2014  v 10 hodin po mši svaté,
v kostele sv. Augustina. Rodiče se zde setkají a domluví s P. Pavlem Šenkyříkem. Účast je důležitá !

Projekt Vstup do věčnosti
Dne 31.10. a 3. 11. proběhl ve třídách  7.A a 8.A projekt Vstup do věčnosti. Žáci se v celodopoledním programu seznámili s podstatou svátku Halloween a Dušiček. Také se seznámili se základy světových náboženství
a prožíváním smrti v nich.

Misijní neděle u sv. Augustina
Misijní neděle, kterou každoročně vyhlašuje Papežské misijní dílo, letos vyšla na 19. říjen. Kromě sbírky
při mši svaté, jejíž výtěžek je zasílán na misie, jsme v našem kostele sv. Augustina mohli vidět děti převlečené
za obyvatele jiných kontinentů. Nesly obětní dary a  přednesly prosby za misie. Zároveň jsme byli svědky jejich slavnostního slibu  a vstupu do misijního klubka. Misijní klubko na naší škole vede s. Edita
a právě ona s misijním klubkem připravila i misijní jarmark před kostelem, kde se poprvé nabízely misijní kalendáře 2015.

Děti pomáhají dětem
Skrze Papežská misijní díla budeme i letos pomáhat chudým zemím. V říjnu uspořádalo Misijní klubko na naší škole misijní jarmark. Také před třídními schůzkami se nabízel „misijní koláč“ a výtěžek posíláme do chudých oblastí světa. Konkrétní informace o pomoci Papežských misijních děl najdete na www.missio.cz.

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
V pondělí 1.9. jsme zahájili nový školní rok mší svatou  v kostele sv. Augustin. Společně jsme prosili Boha
o pomoc a požehnání. Již tradičně dostali své výsadní požehnání naši prvňáčci.