Objekt CMcZŠ Brno je monitorován kamerovým systémem.

Kamery jsou instalované na chodbě v přízemí, monitorují také vchody do školy.

Kamerový systém má přispívat k větší bezpečnosti žáků, ochraně majetku a také k prevenci šikany.

Správce kamerového systému – Cyrilometodějská církevní základní škola Brno.

Oprávněnými subjekty pro podání žádosti o poskytnutí záznamu z kamerového systému jsou:

  1. subjekty, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě zákona, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení,
  2. subjekt údajů prostřednictvím zákonného zástupce,
  3. subjekty, kterým jsou kamerové záznamy poskytovány na základě na základě souhlasu subjektu údajů, který je na záznamech zachycen.

Žádost na poskytnutí údajů z kamerového systému, adresovanou správci systému, musí obsahovat:

  1. specifikaci rozsahu požadovaného záznamu (např. den, hodina, prostor, pozice a směr kamery),
  2. zdůvodnění žádosti,
  3. termín poskytnutí záznamu.

Správce systému může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny.

K tomu je zapotřebí předávací protokol záznamu, který musí obsahovat:

  1. datum poskytnutí záznamu,
  2. zdůvodnění poskytnutí záznamu,
  3. identifikaci žadatele o záznam nebo subjektu, kterému je záznam předán z vlastního podnětu,
  4. specifikaci poskytnutých záznamů (datum pořízení záznamu, čas).