Směrnice k řešení stížností

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

podle § 5 zákona 106/1999 Sb.

Název organizace: Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova 65, Brno
Adresa organizace: Lerchova 65, 602 00 Brno
Telefon: 543 425 210
Fax: 543 243 845
Email: skola@cmczs.cz
Web: www.cmczs.cz
Datová schránka: 5jwu4s9

Zřizovatel školy Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Škola byla zřízena dne a zapsána do rejstříku škol 1. 1. 2005

Obor vzdělávání 9-01-C/001 Základní škola

Škola je školskou právnickou osobou:
IČO: 00 40 24 43
DIČ: CZ 00 40 24 43
RED-IZO: 600 001 539
IZO ZŠ: 000 402 443
IZO ŠD: 110 008 723

Bankovní spojení KB Brno–město, č.ú. 1585747621/0100

Ředitelka CMcZŠ: Mgr. Pavlína Vojtěchová
byla jmenována do funkce zřizovatelem dne 1. 6. 2011 s účinností od 1. 8. 2011.

 1. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (1) Ředitel školy a školského zařízení:
  1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak,
  2. odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
  3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání,
  4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
  5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
  6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
  7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
  8. odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole.

  (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

  Výroční zpráva školy, výsledky kontrol a další dokumenty povinné dokumentace podle § 28 školského zákona jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky.

 2. Přehled nejdůležitějších právních předpisů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění;
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění;
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní škole, v platném znění;
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění;
  • Evropské nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

V Brně 7. 9. 2011

Mgr. Pavlína Vojtěchová,
ředitelka CMcZŠ Brno, Lerchova 65