Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Z důvodu mimořádného opatření k zápisům do prvních tříd na školní rok 2020/2021, které dne 16. 3. 2020 vydalo MŠMT, proběhne zápis bez fyzické přítomnosti dětí ve škole na základě podané žádosti o přijetí. Vzhledem k tomu, že přijímání k základnímu vzdělávání se uskutečňuje ve správním řízení, ředitelka školy určila datum sběru žádostí tak, aby bylo možné dodržet zákonem stanovenou lhůtu do vydání rozhodnutí, která činí 30 dní.

Žádosti budou tedy přijímány od 15. dubna 2020 do 24. dubna 2020, datum doručení do školy o přijetí dítěte ke vzdělávání nerozhoduje. Před tímto datem žádost neposílejte!

Žádost lze podat tímto způsobem:

  1. Datovou schránkou, pokud ji má zákonný zástupce dítěte zřízenou (v tomto případě není třeba elektronický podpis)
  2. Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem (Edookit, email)
  3. Poštou
  4. Osobně v budově školy (ve dnech 15. 4., 16. 4., 20. 4., 22. 4.) (zde si zaregistrujte čas, který vám vyhovuje – po registraci zkontrolujte spam, pokud vám nepřijde mailové potvrzení)

Přílohou žádosti podané v jakékoli podobě bude kopie rodného listu žáka, na niž zákonný zástupce napíše: Souhlasím s poskytnutím kopie RL, uvede své jméno a podpis. Dále zákonný zástupce k žádosti přiloží ofocenou první stranu svého občanského průkazu za účelem prokázání vztahu k dítěti. Na zadní stranu této kopie zákonný zástupce napíše: Souhlasím s poskytnutím kopie OP, uvede své jméno a podpis. Škola kopii rodného listu ani kopii OP zákonného zástupce ve spisu žáka uchovávat nebude, po ověření údajů budou kopie skartovány. V případě, že se zákonný zástupce do školy dostaví zapsat své dítě osobně, přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz pouze k nahlédnutí za účelem ověření údajů.

CMcZŠ není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí dítěte ke vzdělávání rozhodující.

Ve školním roce 2020/2021 bude CMcZŠ otevírat dvě první třídy (50 žáků). Pro přijetí dítěte ke vzdělávání je stanoveno jediné kritérium: sourozenec je žákem CMcZŠ. Pokud počet žádostí převýší počet volných míst, bude o obsazení zbývajících míst rozhodovat los.

Formulář žádosti  ke stažení zde: Žádost o přijetí 2020-2021. Žádáme zákonné zástupce, aby respektovali rozmezí stanovené pro její podání.

Přílohou žádosti o přijetí je Dotazník k zápisu.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že CMcZŠ odklad povinné školní docházky nevyřizuje, je třeba ho vyřídit na spádové škole.

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy),
  • a na webových stránkách školy: www.cmczs.cz

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se před podáním žádosti o přijetí seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku