Aktivity Školního poradenského pracoviště

Depistáž SPU + nadaných dětí
Vyhledání dětí, které by mohly mít potíže v učení ještě dříve, než se tyto potíže projeví. Ve spolupráci s rodiči se snažíme dětem pomoci, aby jejich školní docházka byla opravdu bezproblémová.

Společenský večer
Společenský večer v rámci projektu zkvalitnění vztahů dětí na druhém stupni naší školy. Cílem jeho realizace je praktické seznámení dětí s normami společenského chování, objevení vlastních vloh, citu nebo jen zájmu o pravidla společenského vystupování, řešení společenských situací a etikety vůbec.

Volba povolání
Komplexní profesní diagnostika a poradenství nabízené žákům 9. tříd, pro které je volba střední školy tak trochu oříškem.

Práce s třídními kolektivy
Celoroční práce školní psycholožky s třídními kolektivy ve spolupráci s třídními učiteli.

Adaptační kurzy pro 6. a 8. tříd
Dlouhodobě osvědčený program zaměřený na vytváření pozitivních vztahů ve třídě.