Školní poradenské pracoviště

  • poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Zřízení školního poradenského pracoviště si klade za cíl přiblížit poradenské služby psychologů a speciálních pedagogů žákům a učitelům škol, zkvalitnit podporu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvořit systém včasného odhalování problémových projevů chování ve školách, omezit školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, provázat služby kariérového poradenství s kariérovým vzděláváním.

  • Školní poradenské pracoviště tvoří:

    • školní psycholožka
    • výchovná poradkyně
    • metodička prevence
    • speciální pedagožka
    • spirituál školy

Hlavní cíle ŠPP:

  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • práci s kolektivem třídy s cílem pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit třídní kolektiv a vytvořit širokou základnu preventivní činnosti
  • depistáž žáků
  • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů
  • poskytování individuálních poradenských konzultací dětem, jejich rodičům a učitelům – prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence
  • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • zajištění profesního poradenství – volba střední školy a budoucího povolání
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

Věříme, že ve spolupráci s Vámi, rodiči, bude ŠPP ku prospěchu nejen škole jako celku, ale i jednotlivým žákům a pedagogům.