Vážení a milí rodiče žáků naší CMcZŠ,

určitě jste si všimli, že naše škola kromě své základní povinnosti, standardní výuky žáků, organizuje celou řadu aktivit, které děti obohacují o další znalosti, dovednosti a zážitky.
Kromě toho se pracovníci školy snaží realizovat další, mimo-výukové akce, které umožňují rozvíjet talent a potenciál dětí. Všechny zmiňované aktivity nezřídka vyžadují další vybavení, pomůcky či materiál.
V minulosti se nám s pomocí Sdružení na podporu CMcZŠ a darů celé řady Vás, rodičů, veškeré uvedené akce a potřeby dařilo financovat.

Postupem času však narůstá finanční náročnost vstupů, všechno je stále nákladnější, darů poměrně ubývá a prostředky Sdružení na podporu CMcZŠ začínají být pro kvalitní programy nadále nedostatečné.
Jelikož však chceme udržet náš standard a zůstat na špici mezi základními školami neradi bychom nástavbové aktivity redukovali či rušili. Jedinou rýsující se možností v současné chvíli se jeví vaše pomoc a spoluúčast. Ta nebude, jak doufáme, pro většinu z rodičů, nijak náročná, avšak pro další činnost školy bude velmi významná.
Proto věříme, že přijmete pozitivně krok vynucený současnou situací a podpoříte naši školu a vaše děti.

Počínaje novým školním rokem, tedy od září 2009, bude zaveden pravidelný finanční příspěvek každého zapsaného žáka naší školy, a to ve výši 50,- Kč na každý školní měsíc na první dítě z rodiny a 20,- Kč na měsíc na každé další dítě ze stejné rodiny. Částky budou vybírány pololetně třídními učiteli.
Tento počin byl odhlasován Valnou hromadou Sdružení na podporu CMcZŠ a je podporován Radou školy.

Jak jsme již zmínili, tyto prostředky budou spravovány Sdružením na podporu CMcZŠ a umožní obohatit a zpestřit vašim dětem – našim žákům pobyt ve škole, zkvalitnit výuku a nadále financovat pravidelné i mimořádné školní akce. O hospodaření se svěřenými prostředky vás budeme i nadále pravidelně informovat na internetových stránkách školy. Zároveň uvítáme jakékoliv podněty či návrhy na zdokonalení činnosti od vás, rodičů dětí navštěvujících naši školu.

Velmi vám dopředu děkujeme za pochopení a za další spolupráci.

Samozřejmě dále pokračuje možnost přispět jakýmkoliv darem na konto Sdružení na podporu CMcZŠ, který bude rovněž v plné výši a výhradně použit na potřeby dětí navštěvujících naši školu, neboť všichni pracovníci Sdružení na podporu CMcZŠ pracují ve volném čase bez jakéhokoliv honoráře.

S díky a srdečným pozdravem

V Brně dne 11.5.2009
Alena Vičíková
Předsedkyně Sdružení na podporu CMcZŠ

ČLENOVÉ VÝBORU SDRUŽENÍ
předsedkyně:
MUDr. Alena Vičíková

členové:
Mgr. Irena Prokšová
Mgr. Jaroslava Smutná
Mgr. Vladimíra Odehnalová
Anna Hunčová (s. Simeona)
Jitka Nováková – zapisovatelka

členové revizní komise:
Mgr. Hana Nová
Mgr. Ludmila Šimšíková
Mgr. Hedvika Šebková

administrativa:
Jana Němcová

Školní sdružení – podporované akce:

  • adaptační kurzy
  • školní soutěže: matematické, dějepisné, sportovní, jazykové, biblické…
  • mikulášská nadílka
  • lyžařský výcvikový kurz (příspěvek pro sociálně slabší žáky)
  • školy v přírodě, školní výlety (příspěvek pro sociálně slabší žáky)
  • karneval ŠD
  • Den dětí
  • Slavnost sv. Cyrila
  • knižní odměny na konci školního roku

Číslo účtu, na který můžete posílat finanční příspěvky :
KB Brno-město 27 – 485 080247/0100

Přihlášky k členství v občanském sdružení jsou k dispozici na sekretariátě školy.

STANOVY