Sdělení

Ukončení školního roku a předání vysvědčení

Vzhledem k úpravě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, která umožnila osobní přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení, ukončí CMcZŠ školní rok tradiční školní mší svatou, která bude sloužena v pátek 26. 6. v 8:00 hod. v kostele sv. Augustina. Prosíme rodiče a příznivce školy, aby se vzhledem k vysokému počtu žáků CMcZŠ, pokud je to jen trochu možné, osobní účasti na mši vzdali. Děkujeme za pochopení.

Po mši svaté přejdou žáci do školy, kde jim bude předáno vysvědčení. Mše svaté i předání vysvědčení ve škole se mohou zúčastnit všichni žáci bez ohledu na to, zda docházeli do školních skupin. Pokud si pro vysvědčení přijde dítě, které do školní skupiny v posledních týdnech nedocházelo, je potřeba, aby přineslo vyplněné čestné prohlášení (ke stažení zde).

Účast na mši a na předání vysvědčení je pro žáky možností, ne povinností. Vysvědčení bude možné vyzvednout dodatečně (v pátek 26. 6. do 15:00 hod., v týdnu od 29. 6. do 3. 7. denně od 8:00 do 15:00 a dále během prázdnin vždy v pondělí od 9:00 do 12:00 hod.).

Učebnice vrací jen ti žáci, kteří naši školu opouští (prosíme o domluvu s třídními učiteli). Výměna učebnic proběhne na začátku nového školního roku. Během tohoto a příštího týdne si mohou žáci (rodiče), kteří nedocházeli do školních skupin, vyzvednout věci, které ve škole mají (cvičební úbory, výtvarné potřeby apod.)

 

Informace ředitelky školy o způsobu hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (znění vyhlášky zde), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. CMcZŠ se touto vyhláškou při hodnocení žáků řídí.

Základní principy hodnocení žáků:
1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
2. V průběhu výuky se škola soustředí na poskytování zpětné vazby.
3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
-podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
-podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
-podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin,
-podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Mgr. Pavlína Vojtěchová, ředitelka CMcZŠ

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kapacitní možnosti CMcZŠ umožňují pro školní rok 2020/2021 přijetí 50 žáků. Škola ve dnech zápisu zaevidovala celkem 83 žádostí, z toho 31 žádostí vyhovělo kritériu “sourozenec je žákem CMcZŠ”, o zbývajících  místech rozhodl los. Losování proběhlo dne 6. května 2020 za přítomnosti zástupce zřizovatele školy a školské rady za rodiče.

Výsledky přijímacího řízení najdete zde: Výsledky ZÁPIS 2020-2021.

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Z důvodu mimořádného opatření k zápisům do prvních tříd na školní rok 2020/2021, které dne 16. 3. 2020 vydalo MŠMT, proběhne zápis bez fyzické přítomnosti dětí ve škole na základě podané žádosti o přijetí.

Opatření ministra školství

Všechny informace k zápisu dítěte do prvního ročníku najdete pod záložkou Přijetí na školu – Zápis žáků do 1. tříd (boční menu).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimořádné opatření, v němž se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více informací zde: Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.

Opatření se týká i školských zařízení, to znamená, že v provozu nebude ani školní družina, ani školní klub. Obědy byly žákům zrušeny.

Příměstský tábor

Příměstský tábor na CMcZŠ, který se měl uskutečnit 29. 6. 2020 – 3. 7. 2020 je z důvodů krizové situace zrušen!

 

Kaple Svaté Rodiny

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje zbudovala na CMcZŠ novou kapli, kterou dne 30. října 2019 vysvětil ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Kaple je zasvěcena Svaté Rodině a bude sloužit nejen žákům a zaměstnancům školy, ale i rodičům žáků naší školy a přispěje tak k rozvoji duchovního života na CMcZŠ.

Zavedení školného na CMcZŠ od školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost přiloženému dokumentu, který obsahuje důležité informace týkající se dalšího vzdělávání vašich dětí na naší škole od školního roku 2019/2020. Děkujeme.

Školné na CMcZŠ

90. výročí založení Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

V letošním roce slaví naše sestřičky 90 let trvání kongregace. Toto významné výročí si připomněly dne 8. září 2018 při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Srdečně děkujeme všem, kteří tuto radostnou událost prožili společně s nimi, ať už přímo na Velehradě, nebo prostřednictvím živého vysílání Rádia Proglas.

Průběh rekonstrukce našeho školního hřiště

V letech 2016/2017 proběhla úspěšná rekonstrukce školního hřiště (při cyrilometodějských školách). Na několika fotografiích je zachycena situace před rekonstrukcí, v průběhu rekonstrukce a po dokončení úpravy sportovního areálu škol.

Fotografie zde 🙂

25. výročí založení CMcZŠ

  

Ve školním roce 2017/2018 jsme si připomněli 25 let od vzniku naší Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno.

Žáci toto výročí oslavili projektovým dnem, který proběhl ve středu 27. září 2017. Oficiální oslava se konala dne 6. října 2017. Byla zahájena slavnostní mší svatou v kostele sv. Augustina, kterou celebroval brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Program pro pozvané hosty dále pokračoval v budově školy. Hosté zhlédli vystoupení, které si pro ně naši žáci pod vedením učitelů připravili, a doprovázeni členy žákovského parlamentu si prohlédli školu a nové hřiště. Odpoledne byla škola otevřena všem. Děkujeme všem návštěvníkům za společně strávené chvíle, které byly velmi příjemné.

Více informací zde.

Kalendář